DELA

Lagförslag om ny ombudsmannamyndighet

Landskapsregeringen överlämnade i dag ett lagförslag till lagtinget som innebär att de olika ombudsmannafunktionerna på Åland samordnas inom en enda myndighet, Ålands ombudsmannamyndighet.
”Genom de nya bestämmelserna tillvaratas den samlade sakkunskapen som finns hos de nuvarande ombudsmännen inklusive konsumentrådgivaren genom att deras arbetsuppgifter koordineras och koncentreras till en förvaltningsenhet”, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.
Bland annat ska de arbetsuppgifter som i dag sköts av diskrimineringsombudsmannen övertas av ombudsmannamyndigheten. Även klienters och patienters rättigheter inom socialvården respektive hälso- och sjukvården ska tillvaratas av ombudsmannamyndigheten. Ombudsmannamyndigheten ska dessutom sköta uppgifter som hänför sig till konsumentrådgivning. Vid ombudsmannamyndigheten ska det finnas en chef som leder och utvecklar myndighetens verksamhet och ansvarar för att fastställda mål uppnås.
– Ur allmänhetens synvinkel är det viktigt att de olika ombudsmannafunktionerna på Åland utvecklas och förbättras genom långsiktigt och målmedvetet lagstiftningsarbete. Ombudsmännens position inom landskapsförvaltningen bör kontinuerligt stärkas, så att de kan arbeta för olika medborgerliga intressen på bästa sätt. Det kommer att finnas bättre förutsättningar att ha bemanning på plats så att kunderna (klienter, patienter och övriga enskilda) initialt kan få hjälp oavsett om ”rätt” ombudsman finns på plats, säger kansliminister Gun-Mari Lindholm i pressmeddelandet.