DELA

Kumlinge investerar stort

KUMLINGE. Trots prognoser om kärvare tider planerar Kumlinge investeringar på 488.000 euro för de kommande två åren. Åtstramningen av driftsbudgeten ljusas upp av den stora inflyttningen av barn som ger extra tillskott i kassan.
År 2009 har varit ett gott år för Kumlinge kommun. Men prognosen för 2010 visar på ett kärvare år enligt kommundirektör Jim Eriksson. Kommunstyrelsen har godkänt en budget där resultatet för år 2010 ligger på minus 52.000 euro. Att årsbidraget ligger på plus 13.000 euro visar dock att skatter och landskapsandelar täcker den dagliga driften av kommunen.
Eriksson konstaterar att såväl skatteinkomster som landskapsandelar minskar enligt de prognoser som finns att tillgå. Jämfört med bokslutet för år 2008 ser minskningen i skatter och landskapsandelar ut att vara 11 procent år 2010.
Eriksson tror på en stram budgetering framöver.
– Det är svårt att minska på kostnaderna, men ökningarna har tagits bort.

Befolkningsökning
Men en ljusning finns på Kumlingehimlen. Under 2009 har befolkningen ökat. I början av året uppgick invånarantalet till 360 och i slutet av året ligger det på 370-375. Över tio barn under 15 år har flyttat till kommunen. Det innebär ökade landskapsandelar.
– Barn i åldern 0-15 år ger mer än vad vuxna gör. Det är de yngsta och de äldsta som tar mest del av den kommunala verksamheten.
I början av 2009 uppgick invånarantalet till 360 invånare, medan det i slutet av året bor 370-375 invånare i kommunen. Nettokostnaderna för driftsekonomin ökar med 1,3 procent eller cirka 23 000 euro jämfört med budgeten för år 2009.
Man har inte kunnat följa de restriktiva budgetdirektiven fullt ut.
– Bland annat har kostnaderna för äldreomsorgen, speciellt anstaltsvård ökat.
Även kostnaderna för fiberstamnätet samt för de kommunala anläggningarnas underhåll och skötsel har drivit upp kostnaderna.

Stora investeringar
På investeringssidan har Kumlinge kommun möjlighet att klara sig utan att ta mer lån. I ekonomiplanen finns investeringar för 488.000 euro. De största investeringarna 2010 utgörs av Annagårdens renovering och anläggandet av avloppsnät och reningsverk.
Bland de övriga projekten märks bland annat tomtplanering och byggnadsarbeten på kommunens markområde nära Kastören. Därutöver ska bland annat både skolans och kommunkansliets datorer förnyas.
Eriksson konstaterar att om ekonomiplanen håller förbrukar kommunen osedvanligt stora medel på investeringar. Flera av investeringarna är sådana som skjutits upp en tid och som nu är både nödvändiga och möjliga att genomföra. Om budgeten på driftssidan håller kan investeringarna genomföras utan att lyfta lån.

Ökade lönekostnader
Hälften av kommunens kostnader består av löner och i budgeten har man räknat med en ökning på 0,5 procent under det kommande året. Kommunen slog också fast en oförändrad skatt för år 2010 (18,5 procent). De ökade skatteavdragen som staten infört påverkar Kumlinge relativt hårt 2010, förutspår Eriksson, trots en del kompensation.
Nu skickas budgetförslaget till kommunfullmäktige för behandling.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax