DELA

Kulturdelegation vill ha en litteraturnämnd

Ålands kulturdelegation förordar tillsättandet av en sakkunnig litteraturnämnd. På senaste mötet diskuterades även riktlinjer och principer för kulturstipendier och projektunderstöd.
Vid sitt senaste möte, 17 augusti, beslöt Ålands kulturdelegation att förorda tillsättandet av en sakkunnig litteraturnämnd. man föreslår att nämnden skall biträda delegationen i frågor som rör litteraturstipendier och fungera som en remissinstans.
Delegationen föreslog även riktlinjer för litteraturnämndens mandat. Man föreslår att nämnden skall tillsättas för två år i taget och tillsättas av Ålands landskapsregering. Till sin sammansättningen föreslås nämnden bestå av en ordförande och tre ledamöter, med personliga suppleanter. En ledamot väljs av centralbiblioteket, en av Ålands litteraturförening och kulturdelegationen utser två ledamöter, som kan vara till exempel författare, förläggare, litteraturvetare, lärare eller goda läsare.
Det är Ålands landskapsregering som besluter om tillsättandet av den nya litteraturnämnden. Sedan tidigare finns en konstnämnd som fungerar på liknande sätt.

Riktlinjer för stipendier
Ålands kulturdelegation behandlade även nya riktlinjer och principer för fördelningen av kulturstipendier och projektunderstöd. Man beslöt att utforma två olika blanketter för ansökan om projektstipendier och arbetsstipendier för att klargöra skillnaderna mellan de olika typerna av stipendier för de sökande.
Projektstipendier kan sökas av arbetsgrupper och föreningar två gånger i året. Arbetsgrupper söker projektstipendier i en persons namn för att förhindra oklarheter med skattemyndigheter.
Kulturdelegationen diskuterade också den nuvarande möjligheten att kontinuerligt under året ansöka om resebidrag och beslöt att även i fortsättningen behålla förfarandet.

Underlättar för föreningar
Tidigare fanns en princip att föreningar som får mer än 5000 euro i PAF-understöd inte kan ansöka om ytterligare medel från kulturdelegationen under året, denna gräns tas nu bort för att underlätta för föreningar att ta sig an nya projekt som tillkommer under pågående verksamhetsperiod.
Som tidigare är de gemensamma riktlinjerna för PAF-understöd att man särskilt vill understöda projekt som uppmärksammar genusperspektiv och hållbar utveckling, samt att man bör följa landskapets upphandlingsregler.
Kultur i vården är ett område som kulturdelegationen prioriterar i år. Riktlinjerna för beviljande av understöd diskuterades på mötet, men bordlades till delegationens följande möte de 21 september.
KATARINA GÄDDNÄS