DELA

Kraftig ökning av patienters klagomål

Betydligt fler ålänningar klagade i fjol på Ålands hälso- och sjukvård än 2012.
Det är framför allt vården och behandlingarna som man är missnöjda med.
Patientombudsman Marina Karlsson har sammanställt sin rapport för 2013. Ur den framgår att missnöjet med ÅHS ökade kraftigt i fjol jämfört med året innan.
Patientombudsmannen fick 2013 in sammanlagt 186 klagomål på ÅHS vilket är 30 fler än 2012.
Majoriteten av klagomålen, 113 stycken, är knutna till missnöje med något inom vård- och behandlingssektorn. Av dem gäller hela 80 rena vård- och behandlingsfall, det är 17 fler än året innan.
En ökning noteras också vad klagomål över bemötandet inom ÅHS beträffar, 39 mot 24 år 2012. Enligt Marina Karlsson kan man inte se att missnöjet med bemötandet skulle ha varit större inom någon speciell sektor eller avdelning.
Elva av klagomålen handlar om att det dröjt länge innan man fått sin vård eller behandling. Tre av klagomålen gäller tystnadsplikt och sekretess.
– Det handlar om missnöje med att man lämnat ut patientens handlingar till Patientförsäkringscentralen, det vill säga till ett försäkringsbolag, säger Karlsson.
Positiva siffror finns också. Klagomålen över rutinerna vid ÅHS har minskat från 34 år 2012 till 25 i fjol. De klagomålen handlar bland annat om att personalen inte har lyssnat på patienten eller att man har fått bristfällig information.
I ett fall har en patient klagat för att ha blivit avvisad och två är missnöjda med att personal inom ÅHS inte kunnat uttrycka sig begripligt på svenska.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen