DELA

Kortare sjukskrivningar målet med lagändring

Den som blir långtidssjukskriven efter den sista maj ska noga sätta sig in i vad ändringen av lagen om företagshälsovård innebär.
I värsta fall kan det sluta med att den som är sjuk blir helt utan sjukdagpenning.
Lagändringen, som träder i kraft 1 juni, har kommit till av två orsaker: Dels vill staten – och på Åland landskapet – förkorta längden på sjukskrivningarna och på så sätt spara in kostnader, dels vill man förbättra de sjukskrivnas möjligheter att komma tillbaka till jobbet snabbare och kanske till andra arbetsuppgifter beroende på hälsotillstånd.
Metoden är att ingripa i sjukskrivningen i ett tidigt skede och förutsätter samtal mellan de tre parterna med målet att hitta en lösning.

Ändringarna i korthet
Så här ser ändringarna ut:
Senast när en arbetstagare har varit sjukskriven mer än en månad ska arbetsgivaren meddela företagshälsovården.
Arbetstagaren får också i fortsättningen anlita vilken läkare som helst, men när sjukskrivningen pågått i 90 vardagar måste han eller hon ett läkarintyg från företagshälsovården. Arbetstagaren måste själv be om intyget där företagshälsovården reder ut arbetsoförmågans art och grad. Intyget ska också innehålla en utredning som alla tre parter har gjort tillsammans om arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet.
Om arbetstagaren inte skaffar intyget efter 90 dagar kan FPA stoppa sjukdagpenningen.
Dessutom förkortas tiden för när sjukdagpenning kan sökas retroaktivt från nuvarande fyra månader till två månader.

Väcker frågor
Men lagändringen väcker också frågor och farhågor. Hur går det med anställda till arbetsgivare som inte har avtal om företagshälsovård? Vad händer om arbetsgivaren glömmer att meddela företagshälsovården om sjukskrivning som varat mer än en månad? Har företagshälsovårdsenheterna den kunskap som behövs också på specialområden utanför medicinen, till exempel pensionslagstiftning och socialvårdslagstiftning?
Arbetarskyddsingenjör Henning Karlsson bekräftar att det finns företag på Åland som inte är knutna till någon av de tre företagshälsovårdsenheterna Medimar, Cityläkarna eller ÅHS företagshälsovård. Så sent som förra månaden saknade tre av sju granskade arbetsplatser lagstadgad företagshälsovård.
– Problemen finns främst i nya företag, små företag, utländska företag och företag som byter företagshälsovårdsenhet så att luckor uppstår i skarven. Dessutom finns det företag som verkar enbart sommartid där avtal om företagshälsovård saknas, säger han.
Den som är anställd i ett sådant företag riskerar att förlora pengar om sjukskrivningen blir långvarig och därför inskärper han hur viktigt det är att företagshälsovården faktiskt fungerar på alla arbetsplatser.
– Annars finns det risk för att arbetstagaren faktiskt förlorar hela sin inkomst och drabbas jättehårt.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre