DELA

Kommunförbund ratar reformförslaget

I går kväll kom Ålands kommunförbunds utlåtande rörande samhällsservicereformen.
Frivillighet är ordet som upprepas gång på gång.
Kommunförbundet har hört samtliga medlemskommuners åsikter om SSR, samhällsservicereformen, och utgående från det sammanställt utlåtanden om samtliga sex reformförslag: Kommunernas socialtjänst, byggnadstillsyn och byggnadsrådgivning, regional utvecklingsplan, vägförvaltning, verkstad och lager, brand- och räddningsväsendet samt servicecenter.
Så här svarar förbundet på de olika punkterna:

Kommunernas socialtjänst
– Kommunförbundet ser nytta i ökat samarbete och viss samordning inom den sociala sektorn, för Ålands befolkning som helhet. Förbundet motsätter sig dock att genom lag tvinga kommunerna att bilda nya obligatoriska organ för ändamålet. Förbundet förordar istället uppmuntran till frivilliga lösningar samt att så långt möjligt utgå från befintlig lagstiftning och strukturer, jämte utredning av alternativa huvudmannaskap. Vid samordning måste lokal tillgänglighet till service regleras genom garantilagstiftning, och hanteringen av befintlig personal klargöras. Förändringar i finansieringen av kommunal service måste utredas vidare och förhandlas i samråd med kommunerna, varvid olika alternativ beaktas i anslutning till att det för reformen avgörande landskapsandelssystemet ses över.

Byggnadstillsyn och byggnadsrådgivning
– Frivilliga och regionala samarbeten bör uppmuntras, men kommunförbundet tar inte på sig att ordna en för hela Åland gemensamt ordnad byggnadsinspektion, eftersom det inte finns stöd för det bland medlemskommunerna. Samordnade eller gemensamma byggnadsordningar måste ges utrymme för lokala avvikelser.

Regional utvecklingsplan
– I fråga om tanken på en långsiktig regional utvecklingsplan förutsätter kommunförbundet att en sådan endast tillåts vara övergripande och riktgivande samt att den i så fall utvecklas i samråd med berörda kommuner. Kommunerna ges möjlighet att profilera sig själva i planerna. Det kommunala planeringsmonopolet får inte inskränkas.

Vägförvaltning, verkstad och lager
– Kommunförbundet välkomnar och ingår gärna i dialog om möjligheter till delvis och frivillig samordning av det offentligas vägförvaltning, verkstad och lager. Eventuell förändring av ansvarsfördelningen för vägunderhållet måste dock avgöras i samråd med berörda kommuner.

Brand- och räddningsväsendet
– Förändringar i organiseringen av Ålands brand- och räddningsväsende måste kunna garantera fortsatt goda verksamhetsförutsättningar för den lokala frivilliga brandkårsverksamheten.

Servicecenter
– Kommunförbundet ser fram emot utvecklandet av förslag till gemensamt ordnade offentliga förvaltningstjänster. Även här betonas dock vikten av respekt för den kommunala självstyrelsen och att all eventuell samordning skall vara frivillig för de enskilda kommunerna att ingå i. Kommunförbundet är gärna med och diskuterar förutsättningar och intresse för olika slags tänkbara lösningar på området och inom ramen för den digitala agendan.

Titte Törnroth-Sarkkinen