DELA

Kommuner vill veta vad socialvårdsstöd kostar

LAGSTIFTNING. Vad blir kommunernas kostnader för det nya stödet till fattiga pensionärer? Det vill Ålands kommunförbund veta.
Ett lagförslag om att införa ett särskilt nytt socialvårdsstöd till fattiga pensionärer har varit ute på remissrunda.
n Stödet för en ensamstående person skulle, enligt förslaget, vara högst 70 euro i månaden. För personer som är gifta eller sambo skulle stödet vara högst 63 euro i månaden. Målgruppen är ålderspensionärer med låga inkomster och sjukpensionärer med en årsinkomst på högst 8.400 euro. Inkomster som vård-, bostads- eller barnbidrag ska inte påverka stödet.
n Landskapet ska finansiera stödet och ha ansvar för informationen runt ansökningsprocessen. Kommunernas roll skulle vara att bevilja och betala ut stödet. Landskapet ersätter kommunerna i förskott.
n För att minimera administrativt jobb både för stödtagare och kommun skulle stödet beviljas för högst två år i taget.
n I dag finns ett liknande förebyggande utkomststöd. Det skiljer sig åt från det nya stödet då det har en något bredare målgrupp och beviljas för en månad åt gången.

Saknar siffror
Kommunförbundet påpekar i sitt yttrande att det saknas en redogörelse över de ekonomiska konsekvenserna: ”I en lagframställning som innehåller ett nytt stödsystem ska förväntas att landskapsregeringen redogör utförligt för den byråkrati som systemet medför och för de ekonomiska verkningarna som de nya uppgifterna får för kommunerna.”
Kommunförbundet föreslår också en rad ändringar. Bland annat tycker man att det borde vara möjligt att andra personer ska kunna ansöka om stöd å den stödberättigades vägnar. Utbetalningen av stödet kunde också gå via skattesedeln så att de som har de lägsta inkomsterna skulle få stödet automatiskt.

Byt benämning
Vidare tycker kommunförbundet att begreppet ”särskilt utkomststöd” inte är särskilt lyckat. Istället föreslår förbundet att stödet ska kallas socialtrygghetsförmån eller utkomstförmån.
I fjol budgeterades en halv miljon euro till kommunerna i förebyggande utkomststöd. Under juli-december 2008 beviljades 69 personer stöd och summan som slutligen betalades ut till pensionärerna var sammanlagt 20.000 euro.

ANNIKA KULLMAN