DELA

Kökar föreslås stanna i Mise 2011

KÖKAR. Kommunstyrelsen föreslår att Kökar ska vara kvar i Kommunalförbundet Ålands Miljöservice, Mise, även under 2011. Men liksom flera andra kommuner ställer man en rad krav på förbundet.
För ett år sedan tog fullmäktige beslut om att kommunen ska vara med i Mise under 2010. Samtidigt framfördes önskemål om en fortsatt utredning om alternativ hantering av sopor på Kökar.
Byggnadsnämnden fick i uppdrag att utreda möjligheterna för kommunen att själv ta hand om sophanteringen, alternativt att övergå till en annan entreprenör. Men ännu har inget underlag presenterats.
Åboländska skärgårdens renhållning Klara har däremot lämnat ett kostnadsförslag. Det visar att en övergång till dem inte skulle ge någon större vinst för Kökars kommuninvånare.

Differentierade avgifter
Mises styrelseordförande Jan Lindgrén har besökt Kökar för att redogöra för hur Mise ska utvecklas från 2011. Det handlar bland annat om differentierade avgifter där hänsyn tas till hushållens storlek, och att man försöker avtala om Klara-tjänster för skärgården. Lindgrén berättade även att Mise kan tänka sig att se över sophanteringen på Kökar på ett sånt sätt att det påverkar avgifterna positivt.
Kommunstyrelsen anser att intentionerna är goda och föreslår för fullmäktige att Kökar ska vara med i Mise även under 2011. Kommunstyrelsen vill ändå att utredningen om ett omhändertagande av sopor fortsätter till december 2010. ”Kommunen är beredd att lämna Mise om inte Mises intentioner genomförs eller om utredningen visar på fördelar för Kökars kommun att själva ta hand om sophanteringen efter 2011.”
Därtill föreslås att kommunen noga ska följa Mises utveckling under 2010 och att ska Mise genomföra en effektivare hantering av sopor på Kökar. Kommunen är villig att vara försökskommun.
Kommunfullmäktige behandlar ärendet i morgon.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax