DELA

Kartor över Åland bara på svenska

Åländska ortsnamn bör anges på svenska på officiella kartor.
Det anser Ålandsdelegationen i sitt utlåtande till justitieombudsmannen.
Riksdagens justitieombudsman (JO) behandlar just nu klagomålet från Ålands näringsliv om att åländska ortnamn borde anges endast på svenska på officiella kartor.
JO har begärt ett utlåtande från Ålandsdelegationen och utlåtandet kom i går. Där slår Ålandsdelegationen fast att riksmyndigheterna inte har fria händer att bestämma vilka språk som används på kartor över Åland. De måste bland annat ta hänsyn till paragraf 36 i självstyrelselagen som säger att Åland är enspråkigt svenskt.
Ålandsdelegationen konstaterar att kartärenden inte regleras i självstyrelselagen utan hör till rikets behörighet. Det är alltså riksmyndigheterna som ska utarbeta kartmaterial också för Åland. Självstyrelselagen innehåller inga bestämmelser om ortnamn på kartor och det finns heller ingen direkt reglering om riket får eller inte får använda finskspråkiga benämningar på åländska orter i nationella eller internationella sammanhang.
Men Ålandsdelegationen anser alltså att ortnamnen ska vara på svenska med hänvisning till att språket är ett av fundamenten i självstyrelsen och att kartnamn är en viktig sak för den regionala identiteten.
Ålandsdelegationen anser att finska namn på åländska orter på kartor får användas i nationella och internationella sammanhang endast med samtycke från landskapets myndigheter.
Delegationen anser också att lantmäteriverket tydligt borde ange de geografiska gränserna för landskapet Åland på kartmaterialet.

Alfons Röblom