DELA

Kanslichefens PM blev aldrig gjord?

I december 2005 konstaterade den åländska samrådsdelegationen för polisärenden att en promemoria om skyddsåtgärder på fartyg och i hamnar höll på att utarbetas av dåvarande kanslichefen.
Sedan dess har inget hörts.
Nya Åland berättade i torsdags att resenärer i Kapellskär får sina väskor scannade minst ett par gånger i veckan numera. Säkerhetskontrollen utförs av bevaknings- och säkerhetsföretaget Securitas som också gör extra kontroller vid Cinderellas avgångar.
Enligt avtal ska Secirutas se till att en viss procent av samtliga avgående passagerarfartyg alltid kontrolleras. I Kapellskär handlar det om trafik till Åland, Finland och Estland.

Okända kontroller
Orsaken är att EU tidigare har uttryckt oro för att säkerheten kring passagerarfartygen i Östersjön är bristfällig och har uppmanat medlemsländerna att vidta åtgärder.
För gränsbevakningen på Åland kom det här som en nyhet.
– Det här visste vi inte om, var beskedet i torsdags.
Den fråga man ställer sig är om säkerhetskontroller, utöver de som redan görs utan att passagerarna känner till dem i detalj, behövs också på Åland.
Rederierna svarar nekande (se skild artikel).

Tidigare aktuell
Men landshövding Peter Lindbäck, som turar om som ordförande vartannat år för den åländska samrådsdelegationen för polisärenden – vartannat år är lantrådet ordförande – berättar att frågan var uppe till behandling flera gånger i Ålandsdelegationen (ÅD) 2003 och 2005.
Första gången, i december 2003, gällde det lagstiftningsbehörigheten i fråga om skyddsåtgärder i hamnar och på fartyg i förhållande till riket, och ÅD kom fram till att det till största delen är rikets behörighet men att Åland har ett ansvar för allmän ordning i hamnar och på fartyg och att både polisen och gränsbevakningen involveras.
Andra gången frågan togs upp i ÅD var några dagar senare när delegationen konstaterade att det fanns behov av följa med läget.

Ingen PM kom
Ärendet behandlades igen i mars 2005. Då konstaterades att åtgärderna för skydd av fartyg och hamnanläggningar hade vidtagits i praktiken – bland annat hade hamnområden inhägnats med höga staket – och beslutet blev att en promemoria om ansvarsfördelningen på Åland skulle utarbetas.
Sista gången frågan togs upp i ÅD var i december 2005. Då fick deltagarna beskedet att promemorian utarbetades som bäst och att ärendet låg på dåvarande kanslichefen Elisabeth Nauclérs bord fram till dess hon slutade samma år.
Någon promemoria nådde aldrig Ålandsdelegationen, och i torsdags – dagen före påsk – gick det inte att kontrollera saken hos landskapsregeringen.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax