DELA

JO hemligstämplade ärende om polis dömd för jaktbrott

Riksdagens biträdande justitieombudsman har lämnat in en begäran om utredning och yttrande till landskapsregeringen gällande disciplinärt förfarande mot den åländske polis som dömts för jaktbrott i både tingsrätten och hovrätten.
Ärendet fanns med på landskapsregeringens lista över inkomna ärenden den 26 augusti.
När Nya Åland försökte ta reda på vad ärendet handlar om blev det kalla handen direkt.
– Avsändaren är biträdande JO som skriver att handlingarna är sekretessbelagda. Hos oss är det Björn Andersson som har hand om ärendet, svarade förvaltningschef Arne Selander.
Björn Andersson, enhetschef för polisärenden vid landskapsregeringen, har aldrig tidigare stött på en anteckning om att handlingarna är hemligstämplade i JO-ärenden.
– Jag vill förvissa mig om att jag har regelverket klart för mig. Jag måste tala med JO:s kansli.


Allt är hemligt
Svaret han fick blev att han inte har rätt att lämna ut några som helst uppgifter förrän ärendet är avgjort. Handlingen rör ett ärende som ligger under riksmyndighets förvaltningsbehörighet och därför gäller rikets offentlighetslag, inte Ålands.
– Också yttrandet och utredningen som landskapsregeringen ska göra är sekretessbelagda tills JO fattat sitt beslut, säger han och hänvisar Nya Åland vidare till justitieombudsmannens sekreterare Astrid Geisor-Goman.
Hon berättar att hemligstämplingen grundar sig på rikslagen om offentlighet i myndighetsverksamhet. Den lagparagraf som ligger till grund för sekretessebsltuet lyder så här: ”Handlingar som avser en klagan, innan ärendet har avgjorts, om utlämnadet av uppgifter ur en sådan handling skulle försvåra ärendets utredning eller utan vägande skäl vara ägnat att åsamka den som har del i saken lidande eller skada”.


Inte rutin
Vem har fattat beslutet om sekretess?
– Det har biträdande justitieombudsmannen Jukka Lindstedt gjort. Han har prövningsrätten, säger Astrid Geisor-Goman.
Är det rutin att en klagan hemligstämplas?
– Nej. Varje fall prövas skilt för sig.
Innebär hemligstämplingen att utredningen annars skulle försvåras eller någon vållas skada?
– Det behöver det inte göra, men det kan finnas risk för det. Vi har ansett att det finns saker i det här fallet som endera kan försvåra utredningen eller skada någon av dem som har del i saken. Det kan gälla både den som klagar och den andra parten.


Förra veckan
Ärendet hemligstämplades av biträdande JO förra veckan, berättar hon.
Efter att JO har avgjort ärendet blir det offentligt – om det inte finns andra grunder för hemligstämpling.
– Det kan förbli hemligt ifall det till exempel har att göra med någon persons privatliv.
Ännu mera förbryllande blir det hela eftersom landskapsregeringen veterligen inte ännu tagit ställning till något disciplinärt förfarande mot polisen.
Det senaste som hänt i ärendet är att polismästare Camilla Hägglund skickat hovrättsdomen till landskapet där tjänstedelegationen, som har hand om disciplinära ärenden, så småningom ska ta sig an det.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax