DELA

Inte bra med särlösningar

Områdesarkitekt Ursula Koponen finner inget stöd i gällande regelverk för att bevilja byggrätt för de två tomter på Granö och Kedholm som Nya Åland specialsynade i gårdagens tidning.
Att flytta byggrätt från en del av byn till en annan som i Granö-fallet (Elina Karlsson) ska inte vara möjligt, är hennes tolkning.
– Byggrätten är tills vidare bunden till stomfastigheten och de tomter som styckats av den. I den kommande delgeneralplanen har byggrätter, om det har varit ändamålsenligt, flyttats inom samma ägares fastigheter men inte mellan olika markägare. Att flytta byggrätt från en stomfastighet till en annan borde inte vara möjligt enligt den gällande byggnadsordningen.

För många byggrätter
Beträffande tomten på Kedholm (Jacob Halling) anser hon att byggrätten inte skulle ha beviljats år 2000 enligt gällande regelverk.
– Flera personer frågade mig om tomten, och jag sa som det var att tomten egentligen inte har någon byggrätt enligt byggnadsordningen. Då backade de, berättar Ursula Koponen.
Hon har gått tillbaka i tiden och konstaterar att stomfastigheten Skedholm (Kedholm) 1:60 den 1 januari 1968 omfattade 9 hektar och hade därmed tre byggrätter. Sex tomter såldes under kort tid mellan 1969 och 1974 och antalet byggrätter överskreds alltså med det dubbla.
– Den aktuella tomten styckades först 1977 då ingen byggrätt fanns kvar.

Nämnden har makten
Men byggnadsnämnden kan, säger hon, förstås fatta beslut på egna grunder.
– Nämnden har den totala makten. Men det är inte bra med särlösningar eftersom det då handlar om tyckande.
Man måste också, säger hon, beakta vad som sägs i byggnadslagen.
– Enligt den gamla lagen rådde det tätbebyggelse på Kedholm och beviljandet av bygglov förutsatte först kommunens undantagstillstånd. Enligt den nya lagen hör Kedholm till områden som är i behov av planläggning. På dessa områden får man inte bevilja bygglov innan de särskilda förutsättningarna för bygglov har utretts eller områdets byggnadsrätt har angetts i en delgeneralplan.

Måste påpeka
I den åländska bygglagen som trädde i kraft i oktober 2008 sägs att byggnadsnämndens uppgifter inte får överföras på kommunstyrelsen.
– Bara i de fall där nämnden överskridit sina befogenheter kan ärenden övertas av kommunstyrelsen. Men då måste någon påpeka att ett fel eventuellt har begåtts.
Vem ska göra det?
– Kommunernas byggnadsinspektörer brukar meddela kommundirektören om något beslut har fattats i strid mot lagen och byggnadsordningen.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax