DELA

Inget naturreservat på Apalholm

Matts Hinder har fått avslag på sin ansökan om att inrätta naturreservat eller Natura 2000 – område på sin fastighet på Apalholm i Lemland Flaka.
Som Nyan berättade i somras har en av markägarna i Apalholm fått tillstånd av jorddomstolen att bygga en ny privat väg fram till sin bostad.
En annan markägare, Matts Hinder, ansökte om att landskapsregeringen ska göra hans tomt antingen till ett naturreservat eller att det införlivas i Natura 2000-programmet. Matts Hinder anser att landskapet har ett ansvar för den nuvarande situationen: miljöbyrån var nämligen inte närvarande vid vägförrättningen då beslutet om ett vägbygge togs – trots att landskapet hade fått en kallelse.
I sin ansökan skrev Matts Hinder att landskapsregeringen borde ge ett utlåtande som han kan bifoga sitt besvär till Högsta domstolen. Bara där kan jorddomstolens beslut upphävas så att en ny vägförrättning kan äga rum. Han ville också ha ett tillfälligt åtgärdsförbud på sin fastighet samt en inventering av flora och fauna. Inventeringen erbjöd sig Hinder att bekosta själv.

Avslag
I går gav miljöminister Katrin Sjögren (Lib) avslag på ansökan. Hinders mark utgör en relativt liten del av området, påpekar hon. Diskussioner om att införliva Apalholm i Natura 2000 inleds först om samtliga markägare är intresserade och accepterar de begränsningar för markanvändning som Natura 2000 medför. Nya fältinventeringar behövs inte för att bevisa områdets stora naturvärden.
Privatpersoner kan inte få utlåtanden direkt av landskapsregeringen för att använda dem i en rättsprocess – utlåtande ges om domstolen begär det, skriver Katrin Sjögren vidare.
Apalholm – Marsöområdet fanns på grund av sina höga naturvärden med i det första förslaget till Natura 2000 – nätverk. Området togs emellertid bort då förslaget väckt kraftigt motstånd från markägare.

Annika Kullman