DELA

Inget jäv i mål om juristexamen

Lagman Kenneth Nygård och tingsdomare Kristina Fagerlund var inte jäviga, när Ålands förvaltningsdomstol bedömde att juristen Bert Häggblom (bilden) saknade formella kvalifikationer som biträde vid tingsrätten.
Det har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kommit fram till.
I början av oktober 2004 beslutade Högsta domstolen att den som inför rätta ska biträda åtalade personer i Finland, inklusive Åland, måste ha antingen finländsk juristexamen, ha avlagt ett särskilt lämplighetstest, eller vara advokat inom EU.
Bert Häggblom har svensk examen, är inte advokat och hade inte avlagt något lämplighetstest.
Ålands förvaltningsdomstol bedömde att han därmed saknade formella kvalifikationer för att arbeta som juridiskt ombud vid Ålands tingsrätt. Tingsrätten drog därför tillbaka hans förordnande, och han var avstängd från rättegångsuppdrag mellan den 15 oktober 2004 och den 18 januari 2005.

Arbetserfarenhet
Sedan ändrade utbildningsstyrelsen sin tidigare ståndpunkt, och godkände Bert Häggbloms svenska examen som jämbördig med den finska på grund av hans långa yrkeserfarenhet.
Tre månader senare kom Åbo hovrätt till samma slutsats. Därtill borde tingsrätten inte ha ansett att Häggblom saknade behörighet, enligt hovrätten, utan borde särskilt ha beaktat hans ”mångåriga och klanderfria yrkeserfarenhet”, hans tidigare tjänst som allmänt rättsbiträde på Åland, samt det faktum att inget intyg över jämställd examen hade efterfrågats under alla år som han verkat som juridiskt ombud i Finland.

Ärendets behandling
Bert Häggblom vände sig dock till HFD, eftersom han ansåg att förvaltningsdomstolsledamöterna Kenneth Nygård och Kristina Fagerlund varit jäviga i ärendet. Kenneth Nygård hade, som lagman i tingsrätten, förhört sig skriftligen om Häggbloms behörighet. Kristina Fagerlund, i sin egenskap av tingsdomare, vägrade vid två tillfällen att låta Häggblom tjänstgöra i tingsrätten.
Därtill kommer att Bert Häggblom ersattes med 500 euro för sina rättegångskostnader i förvaltningsdomstolen, vilket efter mervärdesskatt innebär 409 euro i arvode till hans juridiska ombud.
Det innebär att domstolen bedömer att ombudet, vid en timdebitering om 150 euro per timme, skulle haft 2,73 timmar på sig för att uppgöra Häggbloms besvär. Samtidigt fick utbildningsstyrelsen 60 dygn på sig för att avge ett bemötande.

Personligt agg?
Enligt Häggblom visar detta att majoriteten i förvaltningsdomstolen försökt lägga in personliga aspekter i målet, och att domarna uppenbart har någonting emot honom.
HFD förkastar Bert Häggbloms invändning om jäv. De bedömer att Nygård och Fagerlund i förvaltningsdomstolen behandlat erkännande av examina, och i tingsrätten bedömt Häggbloms behörighet att fungera som rättegångsombud. Deras agerande innebär inte att de på förhand skulle tagit ställning i frågan om Bert Häggbloms examen, enligt HFD.
Häggblom tilldöms dock ytterligare 700 euro för sina rättegångskostnader i Ålands förvaltningsdomstol, jämte dröjsmålsränta. Han får också 300 euro för sina rättegångskostnader i HFD.

TOMMY HARNESK