DELA

Inget bygglov för Apoteksgården

Byggnadsnämnden i Mariehamn godkände inte Bostads ab Apoteksgårdens anhållan om bygglov för två affärs- och bostadsvåningshus samt rivning av en befintlig byggnad på Norragatan 1.
– Nämnden ansåg att handlingarna som lämnats in var bristfälliga, säger biträdande byggnadsinspektör Guy Dannström.
Dannström berättar att orsaken till avslaget är att en beskrivning av fasaderna fattades i de handlingar sökanden hade lämnat in.
– Vi har en ny bygglag som trädde i kraft 1 oktober 2008. I paragraf 72 står det att man kan få bygglov i flera etapper och att man ska lämna in handlingar som visar hur huset kommer att se ut i huvudsak. Nämnden tyckte inte att de kunde bilda sig en total uppfattning om hela bygget utgående från handlingarna som lämnats in.
Dannström konstaterar att det finns rum för tolkningar i den nya bygglagen och att sökanden och byggnadsnämnden tolkat olika.
– Nu får de göra en ny ansökan, egentligen räcker det bara de visar hur fasaderna ska se ut, att det allt är okej, för allt annat är inom ramen för stadsplanen.

Grönt ljus
Vad gäller om- och tillbyggnaden av Ålands sjöfartsmuseum så har nämnden beviljat bygglov. Utbyggnaden omfattar drygt 1.650 kvadratmeter och ger 500 kvadratmeter nya utställningsutrymmen. I dag har museet en utställningsyta på cirka 600 kvadratmeter. Ett auditorium för drygt 100 personer inryms också i tillbyggnaden.
– Bara besvärstiden som i praktiken är 37 dagar lång har gått ut är det bara att sätta skopan i jorden, säger Dannström.
Även Ålands hälso- och sjukvårds anhållan om bygglov för om- och tillbyggnad av sjukhuset godkändes.
– De har tidigare sökt bygglov med en plåtfasad. Nu ville de att byggnadsnämnden skulle ompröva sitt tidigare avslag, och om de inte gjorde de ville de lämna in en ansökan om bygglov med putsad fasad. Nämnden valde det senare, så nu har de beviljats bygglov för projektet med putsad fasad.
Även företaget Holmbergs ab beviljades bygglov. De ska bygga ut butiken i Norrböle med 87 kvadratmeter.
Byggnadsnämnden tog också ställning till Mariehamns stads anhållan om bygglov för tillbyggnad av fritidshemmet Tärnan i Västernäs. Bygglov beviljades inte.
– Här tycker man att staden kunde göra bättre ifrån sig, man tycker att ett förslag kan utarbetas i samarbete med stadsarkitektkontoret, säger Dannström.MALIN LUNDBERG