DELA

Inget beslut om Stornäsetgolf

Näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) tog trots allt inget beslut idag om Ålands golfklubbs anhållan om att få arrendera landskapets mark på Stornäset i Kastelholm i Sund för golfbaneändamål.

Golfklubben ombeds nu lämna in en kompletterande dispositionsplan. I planen ska storlek och gränser för det område som behövs för golfbanan preciseras. Senast den sista mars ska kompletteringen vara inlämnad.

Före en ändring av användningsändamålet för Stornäset måste förvaltningsprinciperna ses över.

I beslutet står vidare: ”För att få en marknadsmässig värdering ska erbjudandet om att arrendera en fastighet bjudas ut genom ett öppet förfarande”.

Näringsavdelningens chef Linnéa Johansson, som fördrog ärendet, antecknar skiljaktig mening. Hon anser att Ålands golfklubb har rätt att få ett beslut på sin anhållan om att få arrendera området samt att landskapsregeringen inte ska föregå en upphandlingsprocedur om arrende som eventuellt kan gynna en part.

I och med beslutet blev också det gemensamma utlåtandet från flera landskapsbyråer offentligt. Av det framgår att tjänstemännen avstyrker Ålands golfklubbs anhållan. ”Motiveringen är att Stornäsets mångfacetterade och omistliga värden ska bevaras på ett hållbart sätt för framtiden. Den föreslagna exploateringen står i strid med gällande förvaltningsprinciper för landskapets fasta egendom samt med intentionerna om hållbar utveckling och den av lagtinget antagna landskapskonventionen.”

Mer i morgondagens Nya Åland. (ak)