DELA

Inget beslut kring skolfrågan i Jomala

JOMALA. Under måndagens kommunstyrelsemöte i Jomala utredde styrelsen aldrig skolfrågan i kommunen närmare.
– Vi har beslutat lämna över utredningen till kommunfullmäktige utan förslag till vidare åtgärd, säger kommundirektör Carolina Sandell.
Kostnaderna för skolverksamheten i Jomala bör minska med 160.000 euro för att budgeten ska hålla sig inom sin ram. Kommunstyrelsen gav i våras uppdraget åt Rainer Juslin, nu utbildningschef och tidigare rektor, att utreda en eventuell åldersindelning i skolorna.
Verksamheten för årskurs ett till två skulle enligt förslaget placeras i Södersunda skola och årskurs tre till sex i Vikingaåsens skola. Rapporten visar att en uppdelning genom ålder inte ger några generella inbesparingar eller pedagogiska fördelar.
Däremot föreslås det istället att Jomala skall gå in för att utveckla samarbetet med Mariehamns stad, så att elever från Kalmarnäs, Västerkalmare, Österkalmare, Kalmsta samt eventuellt Möckelö och Sviby ska gå i stadens grundskolor, vilket gick att läsa om i Nya Åland den 18 september.

Diskuterade inte
Kommunstyrelsen beslöt vid måndagens möte att inte diskutera saken vidare. Istället lämnas utredningen över till fullmäktige som får diskutera ärendet under sitt nästa möte.
– Styrelsen var av den åsikten att utredningen fullgjort sitt syfte, säger kommundirektör Carolina Sandell.
Sandell förklarar beslutet med att själva utredningen inte själv gav några direkta förslag, vilket gör att styrelsen vill höra fullmäktiges åsikt först.

Ny barnomsorgslag
Vidare togs under mötet bland annat utlåtandet från landskapsregeringen om förslag till ny barnsomsorgslag upp.
Förslaget innebär bland annat förändringar vad gäller begränsad rätt till barnomsorg för barn med vårdlediga föräldrar samt lagstadgade möjligheter för kommunerna att ordna barnomsorg i gruppfamiljedaghem.
Styrelsen gick med på att omfatta Ålands kommunförbunds utlåtande med följande tre synpunkter/avvikelser:
Antalet tillåtna barn i ett gruppfamiljedaghem bör vara åtta stycken, det vill säga fyra barn/personal, oberoende av barnens ålder. Kommunförbundets förslag om att barn under tre år räknas som 1,5 barn medför att ett gruppfamiljedaghem (med 10 platser) kan ta emot endast sex barn om alla barn är under tre år.
Kravet att minst en tredjedel av personalen inom fritidshemsverksamheten ska ha minst treårig högskoleexamen med lämplig pedagogisk inriktning bör kvarstå.
Förslaget om att halvtidsomsorg ska vara fyra timmar per dag eller 20 timmar per vecka omfattas inte.
– När det finns en lagstiftning på plats bör kommunen kunna titta på det här och ha riktlinjer för miniminivån, säger Sandell.
Nästa fullmäktigemöte hålls 20 oktober.

CECILIA LINDVALL