DELA

Indragna lördagstidningen gav Nyan plus

Nya Åland visar ett plus på knappt 30.000 euro för fjolåret. Att dra in lördagstidningen var ekonomiskt nödvändigt, men följden av det blev att upplagan minskade för första gången på många år.
I Nya Ålands tidningsaktiebolags bokslut för 2009 redovisas koncernen (inklusive dotterbolaget Consa-Print ab och intressebolaget tv-produktionsbolaget Åland 24) och moderbolaget (tidningen Nya Åland) skilt från varandra.
Koncernens resultat för 2009 visar minus 30.000 euro, en siffra som ska jämföras med minus 317.000 euro för 2008.
Moderbolagets (tidningens) resultat för 2009 visar plus 27.600 euro, att jämföras med minus 72.600 euro för 2008.
Plusresultatet för tidningen och det minskade underskottet för koncernen är glädjande, konstaterar vd Stefan Norrgrann.
– Vi har lyckats behålla intäkterna under lågkonjunkturen.
Styrelsens förslag är att ingen dividend delas ut.

Mindre personal
Omsättningen har minskat med 136.000 euro på koncernnivå och med drygt 100.000 euro inom moderbolaget. Omsättningsminskningen beror på att lördagstidningen drogs in från och med mars i fjol.
Två heltidstjänster drogs in på tidningen, men ingen har sagts upp eftersom många anställda har gått ner i arbetstid. Arbetsmängden på Consa-Print har också minskat i och med att en tidning mindre trycks per vecka.
Koncernens ägarandel i Åland 24 minskade i fjol från 100 procent till drygt 40 procent, vilket innebär att fem årsarbeten överfördes från koncernen med minskade personalkostnader som följd också här.
Nya Åland fick inget presstöd av staten i fjol. 2008 uppgick presstödet till 100.000 euro.
Stefan Norrgrann framhåller personalens insatser.
– Personalens insats är oerhört viktig. Vår enskilt största tillgång i bolaget är personalen.

Upplagan sjönk
En följd av den indragna lördagstidningen är att Nyans upplaga minskade under fjolåret, från 7.349 exemplar 2008 till 7.054 exemplar 2009 – en minskning med 295 exemplar.
Det kom inte som någon överraskning, säger Stefan Norrgrann – lördagstidningen var uppskattad.
– I de läsarundersökningar vi gjort och i våra andra kontakter med läsarna framgår det att läsarna fortfarande är väldigt nöjda med Nya Åland, men lågkonjunkturen har lett till att man i högre grad än tidigare har en tidning hemma och en tidning som man läser på jobbet.

Framtidsdiskussion
En stor del av prenumerationspriset består av distributionskostnader, påpekar han.
– De flesta tidningar funderar på utdelningen. Också vi lägger ganska mycket kraft på att fundera på framtiden. Vi har för avsikt att bjuda in läsarna för att få deras åsikter om vad de vill att Nya Åland ska erbjuda framöver.
Nästa år är det 30 år sedan Nya Åland startade.
– Det kommer att märkas, lovar Stefan Norrgrann.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax