DELA

I Tiden-lån stoppas tills vidare

Högsta förvaltningsdomstolen förbjuder landskapsregeringen att verkställa beslutet att ge garanti på det lån på drygt 2,5 miljoner euro som samhällsägda Ålands industrihus ab lyft för att bygga etapp två av I Tiden-huset.
Förbudet är i kraft tills Dalbo affärsfastigheter ab:s besvär har avgjorts eller EU-kommissionen har avgjort ärendet.
Hfd:s beslut gavs den 29 december, men det dröjde tills i går innan det nådde Ålands industrihus ab och största ägaren landskapsregeringens bord.
Domstolen förbjuder alltså landskapsregeringen att verkställa beslutet som fattades den 26 oktober i fjol om att bevilja Ålands industrihus ab en landskapsgaranti på nästan 2,6 miljoner euro för att finansiera andra etappen av it-huskomplexet på Klinten i Mariehamn. Bygget är redan i full gång.
Verkställighetsförbudet är i kraft till dess ärendet har avgjorts av Hfd eller EU-kommissionen, något som kan dröja ända till senhösten 2007.

”Planer om intet”
Det är Dalbo affärsfastigheter ab – som ägs av Tomas Brunberg och Gert Sviberg – som lämnat in besvär mot landskapsregeringens oktoberbeslut.
Bolaget äger Ab Skogshyddan, som i sin tur äger mark invid stadsgränsen – mark som bolaget inom kort planerar att bygga en stor affärslokal på. Enligt Dalbo affärsfastigheter riskerar bolagets planer att gå om intet om landskapsregeringen och Ålands industrihus ab ”tillåts fortsätta med det skadliga affärsbeteendet som man nu under en lång tid har bedrivit”, som det heter i handlingarna från Hfd.
Ålands industrihus ab ägs till 99 procent av landskapet (86 procent 2005) och staden (13 procent). Offentliga medel står i praktiken för 63 procent av investeringen i det nya it-huset. Ålandsbanken, som samtidigt är en av de planerade hyresgästerna i det nya huset, har lånat ut pengarna som landskapsregeringen avsåg att garantera.
I det klagomål som Dalbo affärsfastigheter lämnade in via ombudet Marcus Måtar heter det att landskapsregeringen regelbundet beviljar Ålands industrihus ”direkta subventioner, kreditgarantier och aktiekapital”. I klagomålet framgår det att det bygge som nu pågår kommer att finansieras med offentligt aktiekapital – 1,38 miljoner euro från landskapsregeringen – samt offentliga subventioner och garantier.

”Under marknadshyra”
”När det gäller detta projekt skulle hyran för den nya kontorsbyggnaden ligga under marknadshyran. Detta ska redan ha varit fallet med den första delen av kontorsbyggnaden och för en flyghangar som Ålands industrihus har uppfört för Air Åland”, heter det.
Fram till den 1 juni i fjol – före beslutet om den landskapsgaranti som nu har belagts med verkställighetsförbud – hade landskapsregeringen fattat beslut om beviljande av aktiekapital och kreditgarantier på sammanlagt omkring 6 miljoner euro.
Enligt klagomålet är det framför allt två omständigheter som är viktiga: Att Ålands industrihus uppenbarligen haft betydande finansiella svårigheter sedan 2000 – utan landskapsstöd skulle bolaget ha gått omkull – och att inget annat företag på motsvarande sätt har fått finansiellt stöd. De klagande anser att Ålands industrihus affärsidé, som går ut på att först skaffa finansiering, sedan bygga och därefter hyra ut kontorsfastigheter till en hyra som ligger under en skälig marknadsnivå, utgör en överträdelse av EG-fördraget.

Klar nästa vecka
Redan i november i fjol begärde EU-kommissionen utförlig information om det stöd som landskapsregeringen beviljat Ålands industrihus under årens lopp och meddelade då att stödet sannolikt strider mot EU:s regelverk.
Den utredningen väntas bli klar nästa vecka. Landskapsregeringen fick förlängd tid för att hinna göra den ordentligt.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax