DELA

Historiskt förslag om sjöfarten

Redan innan riksdagsvalet och således en ny regering är bildad, har nu sjöfartens parter kommit överens om ett förslag till skrivning om sjöfarten i det kommande regeringsprogrammet.
Och att parterna enats ses som historiskt av Ålands riksdagsman Roger Jansson.
(På bilden syns från vänster Sjömansunionens Simo Zitting (bakifrån), Finlands rederiförenings Mika Nykänen, kommunikationsminister Susanna Huovinen, riksdagsman Roger Jansson, maskinbefälsförbundets Leif Wikström, fraktfartygsföreningens Olof Widén och skeppsbefälsförbundets Pekka Partanen)
Han är ordförande i den arbetsgrupp, kallad ”3 3-gruppen” som i april förra året publicerade en rapport om sjöfartens utveckling.
Gruppen består i övrigt av Hans Ahlström från Ålands redarförening, verksamhetsledare Bo Gyllenberg, skeppsbefälsförbundet, vd Mika Nykänen, Finlands rederiförening, vd Olof Widén, fraktfartygsföreningen, verksamhetsledare Leif Wikström, maskinbefälsförbundet och ordförande Simo Zitting, sjömansunionen.
3 3-gruppen föreslår att följande införs i regeringsprogrammet:

Till samma nivå
”Den finländska sjöfartens konkurrenskraft förs till samma nivå som de viktigaste konkurrentländernas genom stöd som EU tillåter och genom en förnyelse av rederibeskattningen. Tonnageskattelagen revideras i brådskande ordning med syfte att bli konkurrenskraftig. Stödet till passagerarfartygen bör permanentas. Ibruktagandet av fartygsanskaffningsreservering möjliggörs. Regeringen utarbetar ett långsiktigt tillväxtprogram för sjöfarten.”
Det här överlämnades till kommunikationsminister Susanna Huovinen (s) förra veckan, meddelar gruppens sekreterare och riksdagsmannens medhjälpare Yngve Mörn.

Tack för kursändring
– Ordförande Roger Jansson framförde arbetsmarknadsparternas tack till minister Huovinen för den kursändring som är på gång i sjöfartspolitiken. Han framhöll att det är historiskt att samtliga arbetsmarknadsparter först kunnat enas om målsättningar för sjöfartsutvecklingen. Den gemensamma önskan att kunna bryta Finlands sjöfarts nedåtgående spiral har varit drivkraften för 3 3-gruppens arbete, skriver Yngve Mörn i ett pressmeddelande.
EU klassificerar sjöfarten som en tillväxtnäring som medlemsländerna bör understöda genom de medel som EU ställer till förfogande, och Finlands närmaste sjöfartskonkurrenter utnyttjar också de möjligheterna och har en stark tillväxt i näringen.

Tack till Jansson
Minister Huovinen framhöll i sitt svar att 3 3-gruppens arbete har varit vitalt för sjöfartspolitiken i landet.
– Ministeriet skall göra sitt yttersta för att infoga 3 3-gruppens förslag i det kommande regeringsprogrammet. Slutligen tackade hon riksdagsman Roger Jansson för att han kraftfullt lyft upp sjöfartsfrågorna på riksdagens bord och ökat riksdagens roll i sjöfartsfrågor, skriver Yngve Mörn. (uw)