DELA

Havsvidden får bygga nytt

De nya reglerna för jordförvärv påverkar inte Havsviddens nybygge. I går fick de efter lång väntan sin ansökan godkänd.
I januari i år lämnade Bostads ab Havsvidden in två jordförvärvsansökningar. De aktuella områdena, Havsvidden 2:108 och Knallen 2:109 ligger öster om den nuvarande anläggningen och är totalt fem hektar stora. Planen är att fritidshus ska byggas på området enligt samma koncept som tidigare, det vill säga att aktieförvärv i bolaget ger besittningsrätt till ett hus.
I landskapsregeringens godkännande beslut står bland annat att ”markområdet är beläget i direkt anslutning till befintlig turistverksamhet och gränsar inte till strand”. Bolaget uppfyller kriterierna för jordförvärv genom att de ”uppfyller samtliga förutsättningar. Med beaktande av att förvärv av aktier i sökandebolaget dessutom enbart berättigar till besittning av bostad och att jordförvärvsansökan är förenlig med planläggningen för området kan tillstånd beviljas”.
Även kommunfullmäktige i Geta har förordat ansökan.

Uppfyller krav
Ärendena har fått vänta länge medan landskapsregeringen diskuterat de nya villkor som ska gälla för aktiebolags förvärv.
Nyligen kom man fram till att bolag och fysiska personer ska behandlas lika vid jordförvärvsärenden, tidigare har det varit lättare för bolag att få tillstånd. Nu krävs särskilt tillstånd när privatpersoner utan hembygdsrätt förvärvar aktier som ger besittningsrätt till markområden på Åland. Men Havsvidden uppfyllde alltså kriterierna för ett sådant tillstånd.
Kraven för tillstånd:
n Området ska understiga 2.000 kvadratmeter och vara beläget inom planerat område eller bykärna.
n En trettio meter bred strandremsa skall finnas mellan stranden och det område där markområdet förvärvas.
n Jakt- och fiskerättigheter eller andelar i samfällda vatten- och jordområden ingår inte.
n Jordförvärvstillstånd beviljas inte bostadsaktiebolag som skall bygga fast eller fritidsboende för enskilda hushåll ”i det fall det är uppenbart att andan och meningen i jordförvärvslagstiftningen kringgås”.

Tanja Lönnqvist

tanja.lonnqvist@nyan.ax