DELA

Hårt förgiftad jord vid Hellesbygård

Olika provtagningar under våren visar att föroreningarna vid Hellesbygård bland annat innehåller mycket höga halter av arsenik och krom.
Landskapsregeringen beslöt i går att området bör vara sanerat före utgången av året.
Det är inga trevliga sanningar som i vår har grävts fram i marken kring Hellesbygård i Hammarland. Under arbeten som gjordes i april hittade man i den norra delen av gården bland annat rester av säckar som troligtvis innehåller gammalt foder, nu är det en svart, smetig sörja. Det framgår ur en rapport som landskapsregeringen låtit göra.
Man hittade också något som sannolikt är kadaver och som i landskapsregeringens rapport beskrivs som illaluktande klumpar blandat med bland annat sågspån, gödsel och äggskal.
Dessutom har man hittat nedgrävt skrot i marken som till exempel kablar, plaströr och glödlampor.

Allvarliga miljögifter
Allt detta har under den tid det har legat under markytan successivt hunnit förvandlas till synnerligen allvarliga miljögifter som finns både i jorden och i grundvattnet.
Provtagningar visar att området innehåller mycket höga halter av de cancerogena och starka gifterna arsenik och krom. Det konstaterades 76,5 mikrogram per liter av arsenik, gränsen för vad naturvårdsverket bedömer som allvarligt är 45 mikrogram per liter. Motsvarande gräns för krom är 150 mikrogram per liter, i marken vid Hellesbygård är halten hela 608 mikrogram per liter.
Dessutom, visar provtagningarna, finns det också höga halter av kväve och fosfor i området.
Provresultaten har nu resulterat i att landskapsregeringen i går tog beslut om att området bör genomgå en grundlig sanering som bör vara genomförd före utgången av detta år.
Direktiven för hur saneringen skall göras är strikta. Man bör gräva ner till berggrunden och antingen forsla bort eller sålla bort allt avfall. En slamsugningsbil bör hela tiden finnas med så att det vatten som eventuellt strömmar fram kan tas om hand. Enligt landskapets rapport är det vattnet nämligen i så fall problemavfall eftersom det är förorenat av bland annat arsenik och fosfor.
Jordfraktionerna bör separeras från varandra och jorden mellanlagras täckt med bark eller halm. I det sammanhanget tas nya prover och, med föroreningshalterna som grund, fattas beslut om hur man skall hantera jordmassorna.
Landskapsregeringen kräver också att ”kadaver” rensas bort och läggs i en sluten container och att skrot sållas ut, allt enligt de lagar och bestämmelser som finns.
Saneringen skall i första hand göras i området norr om gården men det bör göras provgrävningar ännu längre norrut och, om man påträffar avfall, även saneras där.
– Vi kommer naturligtvis att följa direktiven till punkt och pricka, vi skall nu närmast utse en miljöansvarig och hitta en entreprenör som kan utföra arbetet, säger Andelsbankens vd Håkan Clemes.

Väntar med köp
Det är Andelsbanken som äger området och som får stå för kostnaderna för saneringen.
Andelsbanken har dock ingenting med själva föroreningen att göra, banken övertog den före detta fjäderfäanläggningen som ett konkursbo och fick med det alltså dessa miljöproblem på halsen.
Föroreningen uppdagades i vintras då Åpab, som arrenderar hallarna i dag, slog larm om att grundvattnet är missfärgat och illaluktande.
Meningen var att Åpab skulle köpa Hellesbygård av Andelsbanken, nu väntar man med att ta ställning till affären tills saneringsarbetet är utfört.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN