DELA

Hårdare regler om högt ljud

Ljudnivån är ofta hög i underhållningsbranschen och speciellt musiker är utsatta. Nu har en förordning trätt i kraft som skall skydda anställda i branschen mot buller-risker.
Den 15 februari trädde statsrådets förordning i kraft med nya regler om skydd för buller för dem som arbetar i musik- och underhållningsbranschen. Eftersom Åland inte har egen behörighet när det gäller arbetarskyddsfrågor träder förordningen automatiskt i kraft även här.
– Det är bra att branschen regleras och att ett tydligt regelverk gjorts upp. Det har blivit så mycket mer ljud överallt i vår omgivning och det är bra att ljudliga miljöer blir tryggare att arbeta i, säger landskapsregeringens miljöminister Harriet Lindeman (fs) i en kort kommentar.
Förordningens bestämmelser gäller bland annat orkestermusiker i varaktiga eller kortvariga anställningsförhållanden, musiklärare och personer i serviceyrken.
I första hand gäller det för arbetsgivaren att reducera bullret, skyddsutrustning tas i bruk först då övriga metoder inte är tillräckliga.

Krävs sakkunskap
Arbetsgivaren skall enligt förordningen identifiera de situationer då arbetstagarna utsätts för buller. Det är skäl att mäta bullernivån om det är svårt att föra ett samtal på arbetsplatsen eller om det tidvis är nödvändigt att ropa för att bli hörd.
Bedömningen och mätningen av bullret skall göras av en arbetshygieniker eller annan person med tillräcklig sakkunskap. I förordningen fastställs gränsvärdet för daglig bullerexponering till 87 decibel, då beaktas inverkan av eventuella hörselskydd. Om bullret överskrider gränsvärdet måste exponeringen reduceras.
Om en person utsätts för mer ljud vissa dagar än andra kan man tillämpa ett veckovärde som räknas ut på basen av ljudnivån under fem arbetsdagar.

Tillgång till mätare
Det är arbetarskyddsdistrikten som övervakar att bullerbestämmelserna följs på arbetsplatserna. Man rekommenderar att arbetsgivare och företagshälsovårdare mäter bullerexponeringen på arbetsplatserna och att personer i utsatta positioner har tillgång till bullerdosmätare.
När en orkester tar ett uppdrag kommer man överens om högsta tillåtna ljudnivå under spelningen. Både ansvariga för scenlokalen och gruppens ledare är sedan skyldiga att övervaka att gränsvärdena inte överskrids.

HELENA FORSGÅRD

redaktion@nyan.ax