DELA

Här planeras bostäder för 700 personer

Natur- och terränganpassat byggande är mottot på Möckelö i Jomala då Eklunds fastigheter ab planerar för drygt tvåhundra nya bostäder.
Kommunstyrelsen har godkänt förslaget till detaljplan.
Eklunds fastigheter ab äger ett 33,6 hektar stort markområde på västra Möckelö i Jomala, söder om Eckerövägen, det vill säga landsväg 1.
Området heter formellt fastigheten 12:2 i Möckelö och klassas som ett småhusdominerat bostadsområde i kommunens delgeneralplan.
Eklunds fastigheter har anlitat arkitekten Tiina Holmberg för att göra upp en detaljplan för området. Enligt förslaget skall det bli 64 tomter för egnahemshus och dessutom några större tomter för radhus och våningshus.


Förblir natur
Räknar man med att en genomsnittsfamilj består av tre personer, vilket är gällande norm, betyder det att 696 människor kan komma att bo i drygt tvåhundra bostäder.
Det är många men Tiina Holmberg har gått varsamt fram i sin planering och presenterar en lösning där byggnader och skala anpassas efter terrängens villkor i stället för att exploatera den.
Nästan hälften av det stora området förblir natur för att kunna utnyttjas av de kommande invånarna som park- och strövområden.


Inte känslig
– Inverkan på naturförhållandena är minimerad genom att byggnationen är samlad till mindre enheter som har ordentliga parkkorridorer mellan sig, skriver Tiina Holmberg i planbeskrivningen.
Hon konstaterar dock att de många nya invånarna själva kommer att belasta de strövområden som finns inom området.
– Men områdena är stora och naturtypen är inte särkilt känslig för slitage, skriver hon.
– Cykel- och gångvägar i parkområdena är ritade med riktgivande placering i detaljplanen. Exakt placering måste granskas i terrängen och stigarna skall byggas med sand- eller stenmjölyta mot slitage.


Inga fornlämningar
Landskapsregeringen har hörts då förslaget till detaljplan har gjorts upp.
– Enligt landskapsregeringens miljöbyrå finns inga naturvårdsmässigt värdefulla objekt eller skyddsvärda biotoper på området, skriver Holmberg.
– I museibyråns register finns inga fornlämningar inom området.
Detaljplanens beställare och markägaren Jan-Erik Eklund är mycket nöjd med arkitektens förslag.
– Planen är bra. Det är så fin natur att vi vill röra så lite som möjligt av den, säger han.


Vägar dras
Förslaget till detaljplanen finns för påseende hela juli, bland annat på Jomalas hemsida www.jomala.ax.
De sammanlagt 8 grannarna och markägarna har fått ta del av planförslaget och ingen har, enligt Holmberg, hittills motsatt sig planerna.
– Vi kommer att sätta i gång genast alla formaliteter är klara. Redan i höst, säger Jan-Erik Eklund.
Innan det kan bli någon byggstart måste dock nya vägar dras och kommunaltekniken fixas.


Allmänna behov
– Det nya vägnätet är planerat så att den orsakar minsta möjliga störning för befintliga invånare, skriver Holmberg.
– Det nya området kan byggas via en skild infart från Småholmavägen högt upp i norr. Småholmavägen kan anslutas till Norrgårdsvägen när gatubygget inom området är färdigt.
I och med att inflyttningen blir ett faktum och de boende blir fler ökar behovet av service inom området.
Det skall bland annat byggas en lekpark i den mellersta av parkerna och det finns en tomt reserverad för allmänna behov, till exempel för ett dagis.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax