DELA

Halvtid för handlingsprogrammet

I landskapsregeringens handlingsprogram från 2007 dras riktlinjerna och målen för arbetet under mandatperioden. Vad ville ministrarna då prioritera och vad har hänt sedan dess?
I början av mandatperioden kom landskapsregeringen med sitt 20-sidiga handlingsprogram för åren 2007 – 2011. Efter två år kan man konstatera att finanskrisen bjudit sittande landskapsregering på en utmaning som heter duga. Landskapets utgifter har ökat stadigt de senaste åren. När man nu ska skära ner innebär det också att många av de mål som sattes för två år sedan – när det ekonomiska läget var ett helt annat – måste revideras.
Det gäller bland annat ambitionen att utveckla läromedelscentralen och Navigare till ett pedagogiskt centrum. Nu läggs läromedelscentralen istället ned medan verksamheten vid lärcentret Navigare föreslås minskas och integreras med gymnasieskolorna.
Också Naturbruksskolan, som landskapsregeringen spådde skulle få en växande betydelse, påverkas. Skolan stängs i juni 2011.

Ingen polisstyrelse
I handlingsprogrammet skriver landskapsregeringen att man överväger att tillsätta en polisstyrelse för att leda och utveckla arbetet. Så har inte skett. Inte heller har en sjöpolisenhet skapats. Däremot har man utrett möjligheterna att bygga ett nytt polishus – men konstaterar i senaste budgetförslaget att det inte finns resurser för det i nuläget. Istället föreslås polisen ta över läromedelscentralens lokaler i Stadsbiblioteket.
Planerna på att förverkliga ett besökscenter i Bomarsund skjuts också på framtiden.

Ökat EU-inflytande
Mycket av landskapsregeringens tid har ägnats åt att driva arbetet med de åländska inflytandefrågorna. Man har genom förhandlingar med Helsingfors nått flera konkreta resultat, bland annat en ändring i självstyrelselagen vad gäller talerätten, medan en egen plats i EU-parlamentet fortfarande är långt borta.
En diskussion förs också angående tänkbara samarbetsformer och behörighetsöverföringar mellan kommunerna och landskapet.

Postenbolagisering
Posten har bolagiserats. Det finns riktlinjer för gymnasialstadiets utveckling, förvisso till stor del enligt kulturutskottets skiss, men ändock. En barnskyddslag har antagits av lagtinget och arbetet med en reform av barnomsorgslagen är på slutrakan. Valsystemet för lagtings- och kommunalval ses över. Det har införts en miljöbilspremie och skrotningsbidrag. Lagtinget har godkänt att Åland ska ansöka om tilläggsmedel för att bygga en likströmskabel till riket. Investeringen blir den hittills största satsningen på infrastruktur som landskapet gjort.
Landskapsregeringen arbetar också, i enlighet med handlingsprogrammet, i riktning mot att återinföra vårjakten. På landskapsregeringens uppdrag har den åländska sjöfågelstammen inventerats de senaste två höstarna. Lantbruksuniversitetet i Uppsala har fått materialet och kommer att presentera en analys nästa år.

Utkomststödsystem
Pensionärerna fick ett extra stöd som utlovats, men få sökte. Det var för krångligt, ansåg många.
Socialminister Katrin Sjögren (Lib) drog tillbaka lagförslaget om förändrade behörighetsvillkor inom socialvården efter starkt motstånd både politiskt och från fältet.
Anlagen till bostadsproduktion minskar. Däremot står man fast vid att Sjöfartsmuseets utbyggnad ska påbörjas nu när Alandica står klart.
För att klargöra de inflyttade ålänningarnas rättigheter och skyldigheter ska en särskild integrationsplan utarbetas. Någon sådan har ännu inte presenterats. Man kan också fråga sig var projektet ”den kulturella skolryggsäcken” som skulle prövas under 2009 tog vägen.
En evighetsfråga är det djurskyddshem för smådjur som landskapsregeringen i handlingsprogrammet ansåg skulle vara i privat regi men som i budgeten för 2010 skrivs på det offentliga.

Andra punkter i programmet:
Ett idrottspolitiskt program för Åland tas fram tillsammans med idrottsorganisationerna.
Tandvårdssystemet utreds och utvecklas.
En utredning av konsekvenserna av en åländsk skattebehörighet genomförs. Ett meddelande ges till lagtinget. Konkreta förslag utarbetas i samverkan med statsmakten, till exempel genom en blandad kommitté. Väljarna tar slutligen ställning.
Gratis buss för ungdomar ska utredas.
Nödvändiga lagändringar genomförs avseende användningen av alkolås.
EU-medlemskapet utvärderas avseende både politiska och ekonomiska konsekvenser.

ANNIKA KULLMAN


annika.kullman@nyan.ax

tfn 528 455