DELA

Gullåsens renovering blir för dyr

I dag ska ÅHS-styrelsen fatta beslut om i vilken riktning geriatriska klinikens om- och tillbyggnad ska ta.
Varken 20 miljoner eller 25 miljoner euro räcker för att täcka behoven säger en expertgrupp som utrett konsekvenserna av två förslag i olika prisklasser.
Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) har begärt in en konsekvensanalys som ska behandlas på dagens styrelsemöte.
Chefläkare Dick Sjögren, klinikchef Leea Söderström, klinikchef Sheila Sundblom och den medicinskt ansvarige överläkaren Christian Andersson har sett på konsekvenserna av två förslag till om- och tillbyggnad av ÅHS:s geriatriska klinik, som tidigare hette Gullåsen. Förslagen har kostnadstak på 25 respektive 20 miljoner euro.
Arbetsgruppen konstaterar att inget av alternativen uppfyller de framtida behov som kommer att finnas i landskapet i framtiden för geriatrisk vård och rehabilitering.
För det förstnämnda alternativet på 25 miljoner euro, blir behovet av palliativa vårdplatser för litet redan efter fem år. Rehabilitering för de allt fler ortopediska ingrepp och ökad överlevnad av hjärnskadade/stroke- och onkologiska patienter blir lidande och även inom demensvården kommer allvarliga störningar att uppstå inom 10-15 år.
Hemsjukvården som finns inom fastigheten Gullåsen kan inte expandera i takt med ökande behov vilket leder till att man måste investera i nya lokaler. Även kommunerna blir tvungna att öka antalet vårdplatser på sina institutioner för att kunna ta hand om allt mer vårdkrävande patienter.


Brist på platser
Om man bestämmer sig för 20 miljoners alternativet innebär det att vårdplatserna bara blir 56. I dagsläget finns 80 vårdplatser och behovet har i en tidigare utredning visat på att det behövs 88 platser i framtiden.
– Detta alternativ kommer att få allvarliga konsekvenser redan inom ett kort tidsperspektiv, skriver arbetsgruppen i sitt utlåtande till ÅHS-styrelsen.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds