DELA

Grupp ska föreslå en ny självstyrelselag

Landskapsregeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska utarbeta ett förslag till en ny självstyrelselag.
Kommittén har i uppdrag att lämna förslag till en reformering av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen för Åland vilken tar hänsyn till nya behov, den allmänna samhällsutvecklingen, den globaliserade ekonomin, den europeiska integrationen och Finlands nya grundlag, sägs i protokollet.
Och vidare:
Kommittén ska särskilt utifrån behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket lämna förslag till en modernare och enklare ordning för genomförande av behörighetsförskjutning mellan parterna i självstyrelsesystemet.

Medlemmarna
Kommittén med Gunnar Jansson (Lib) som ordförande har följande medlemmar:
Ulla-Britt Dahl (Lib), Gun Carlsson och Harry Jansson (C), Roger Jansson (FS), Gun-Mari Lindholm (Ob), Barbro Sundback (S), Anders Eriksson (ÅF).
Blir det omröstningar har medlemmarna ett röstetal som motsvarar hur många medlemmar partiet har lagtinget.
Kommittén bistås av en referensgrupp med lantrådet Viveka Eriksson (Lib) som sammankallande och följande medlemmar:
Förvaltningschef Arne Selander, landshövding Peter Lindbäck, lagberedningschef Lars Karlsson, lagtingsdirektör Susanne Eriksson och förre lagtingsdirektören Lars Ingmar Johansson.
Referensgruppens medlemmar och Ålands riksdagsledamot får vara med vid kommitténs sammanträden.
Senast den 29 oktober i år ska kommittén redovisa sitt förslag.
MÅRTEN SUNDBERG
marten.sundberg@nyan.ax