DELA

Gravplatser nallar på grönområde

Behovet av gravplatser i stan är akut. Men eftersom Österledens slutliga utseende ännu inte är klubbat kan den planerade utvidgningen av Mariehamns begravningsplats österut inte heller genomföras.
Nu vill stadsplanerarna i ett första skede i stället utvidga begravningsplatsen norrut och västerut.
Frågan om hur man lämpligast utvidgar begravningsplatsen i Mariehamn har manglats i olika nämnder och instanser i snart tre år sedan Mariehamns församling år 2004 slog larm om att fler gravplatser behövs. Församlingen lämnade då in en anhållan om utvidgning dels norrut till Grindmattesvägen, dels österut över Strandgatan och mot Österleden. Dessutom anhöll man om att två nya parkeringsområden anläggs. Församlingen konstaterade då även att gravreserven för kistgravar beräknas räcka till år 2009 och att utvidgningen därför borde vara verkställd senast år 2007.
Församlingens anhållan resulterade i att stadsarkitektkontoret tog fram ett förslag till ändring av stadsplanen för det här området. Enligt det förslaget skulle begravningsplatsen utvidgas, med sammanlagt över 11 600 kvadratmeter, norrut, österut och söderut. Strandgatan och gång- och cykelbanan skulle också flyttas österut och Kapellvägen skulle göras smalare var ett par andra punkter som ingick i förslaget.


Komplicerade vägfrågor
Dessutom ville staden att landskapsregeringen flyttar den planerade rondellen från infarten till Mariebad till Lagervägen.
Men det visade sig att väg- och trafikfrågorna för den här regionen är komplicerade. Landskapet funderar fortfarande på de optimala trafiklösningarna på Österleden, en fråga som givetvis också påverkar staden i synnerhet kanske vad Strandgatans framtid på stadsplanekartan beträffar.
Ytterligare problem utgör flytten av de vatten- och avloppsledningar som finns. Enligt stadens beslut är det församlingens sak att betala för det och också för att Strandgatan flyttas. Men kyrkorådet har sagt nej, de vill inte att församlingen betalar för flytt av VA-ledningar och gata.


Kortsiktigt behov

Att tillåta en utvidgning utan att alla problem är lösta är inte möjligt och det är därför som vi idag då vi skriver 2007 ännu inte har frågan om begravningsplatsens utvidgning klar trots att behovet av gravplatser är akut.
Men nu har man, på begäran av Mariehamns församling, alltså tittat närmare på alternativet att utvidga västerut. Ett sådant alternativ finns i en stadsplan från 1975 men det området som då föreslogs är mycket större än det område på drygt 7000 kvadratmeter som staden nu lägger fram.
Utvidgningen västerut skulle tillfredsställa det kortsiktiga behovet av nya gravplatser, konstaterar stadsplanenämnden och föreslår att utvidgningen österut realiseras då planeringen av Österleden är klar.
På västra sidan om begravningsplatsen finns idag ett grönområde och en gångväg som i synnerhet de som bor på Klinten utnyttjar. Det är därför med viss oro som de boende i området följer med utvecklingen.Mest videsnår
Området är ordinärt ur naturvårdssynpunkt, visar en utredning som stadsarkitektkontoret begärde av naturvårdsintendent Håkan Slotte på landskapsregeringen. Utvidgningen gäller dessutom bara ett plant område som till största delen består av videsnår, konstaterar stadsplanenämnden.
Stadsplanenämnden föreslår att bergssluttningen, som finns väster om det plana området, bevaras som en enhetlig grönkorridor mellan begravningsplatsen och bostadsområdet och att den belysta gångvägen, som finns där, flyttas västerut. Själva gravgården skall omgärdas med en stenmur.


Bevara muren
Dessutom vill stadsplanenämnden att det område som ligger strax norr om begravningsplatsen också används till utvidgningen och att det nordvästra hörnet blir parkeringsplats. Kapellvägen blir för gång- och cykeltrafik med tillåten körning till angränsande tomter. Vägen blir hälften smalare och förses med en vändplats.
Stadsplanenämnden vill, enligt ett förslag från stadsarkitektkontoret, också försöka behålla trädallén och den gamla stenmuren på östra sidan av begravningsplatsen och föreslår därför att de bevaras i stadsplanen. Nämnden vill inte heller att cykelvägen där flyttas. Och också i det här nya förslaget vill nämnden att begravningskapellet, som arkitekt Lars Sonck ritade 1940, K-märks.
I kväll skall Tekniska nämnden i Mariehamn ta ställning till förslaget.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax

Foto: JONAS EDSVIK

jonas.edsvik@nyan.ax