DELA

Grävmaskinen startklar för jobb i Tullarns äng

Många vänner av Tullarns äng har fått skrämselhicka när de sett grävmaskinen som parkerats i området, klar att börja gräva för etapp två när avloppsledningen från Östernäs ska bytas ut.
När den första etappen grävdes norrifrån parallellt med Parkgatan för snart två år sedan skedde det utan att bestämmelserna i stadsplanen från 1976 följdes.
I stadsplanen betecknas Tullarns äng som ”en kulturframkallad naturpark av mycket stort nationellt och lokalt värde” och bestämmelserna föreskriver noga vad som får och inte får göras inom området.
Befintliga kommunaltekniska ledningar – som vatten- och avloppsledningar – får underhållas, men avverka träd och spränga får man inte göra utan att samråda med landskapets miljöbyrå.
När etapp ett byggdes kapade man träd och sprängde och miljöbyrån kontaktades inte, något som stadens tekniska verk fick kritik för.
Därför är det inte konstigt att larmet går nu när resten av ledningarna ska bytas ut. Någon plan har inte synts till, inte heller har någon information getts utåt.

Skriftlig anhållan
Jörgen Eriksson, landskapets naturvårdsintendent, berättar att han under den sista arbetsdagen inför julledigheten kontaktades av stadsträdgårdsmästare Anne Nordblom som undrade om det var ok att jämna till marken där man ska gräva i väntan på tjälen.
– Jag sa ja eftersom det inte finns något hinder för det. Men jag säger också att tekniska verken måste komma in med en skriftlig plan för hur arbetet ska göras och en anhållan som vi får utlåta oss om. Den här gången måste allt ske den byråkratiska vägen och inte med telefonsamtal som inte dokumenteras.
Också han vet att grävmaskinen står på plats, beredd att börja.
– Maskinen kostar förstås varje dag som den står overksam.

Måste dras just där?
Han ställer sig ändå frågan om ledningen måste dras just där den gamla ligger, mitt i parken parallellt med Östernäsvägen och gångstigen söderut genom parken. Den tillplattade leden sträcker sig från Övernässtugan fram till Gröna uddens parkering.
– Kanske ledningen kunde dras längs Östernäsvägen? Men om man inte kan välja det alternativet så är det väldigt viktigt att noga titta efter var det är bäst att dra den så att avvikelser kan göras där det behövs.
Anne Nordblom har för avsikt att ta kontakt med Jörgen Eriksson den här veckan.
– Vi gör inget förrän han har tittat.
Enligt henne går det inte att dra ledningen nära vägen eftersom avloppsvattnet rinner med självfall och ledningen i så fall skulle hamna ner på cirka sju meters djup. Dessutom skulle troligen en pumpstation krävas i Tullarns äng.

Efterlyste plan
I februari 2008, alltså för nästan två år sedan, tog Ålands natur och miljö ett initiativ i enlighet med kommunallagen gällande skyddet av Tullarns äng.
Det tidigare förfarandet kritiserades, och föreningen bad bland annat att staden redovisar hur arbetet var tänkt att fortsätta söderut och att särskild hänsyn skulle tas till Övernässtugan, köpmannamuseet, ruinerna av Ålands kulturhistoriska museum, våtmarken och beståndet av kungsängsliljor. Föreningen efterlyste också en redogörelse för hur frågan om att ta in Tullarns äng i Natura 2000-programmet går vidare.
Något svar har föreningen fortfarande inte fått av staden.

Inte nära
Anne Nordblom berättar att ledningen inte dras nära museiruinerna, att en lerspärr anläggs mot dammen och att liljebeståndet inte rörs.
– Och beträffande Natura 2000 så har ärendet varit uppe i stadsstyrelsen som har återremitterat det till tekniska verken för framtagande av en ny skötselplan och kostnadsberäkning i samråd med landskapets miljöbyrå.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax