DELA

Grannar mister besvärsrätt

De flesta verksamheter som nu kräver miljötillstånd kan framöver komma att behöva enbart en så kallad miljögranskning, något som innebär en mycket enklare handläggning.
Om förslaget till ny lag för miljöskydd och miljötillstånd skulle gälla så skulle Mariepark inte behöva något miljötillstånd. Det skulle räcka med en enklare hantering i form av miljögranskning, vilket skulle innebära att grannarna inte har rätt att besvära sig över ett fattat beslut
Det här framgår ur förslaget till ny landskapslag om miljöskydd med mera som gavs ut i mitten av december. Lagförslaget har skickats ut på remiss. I fredags informerade landskapsregeringen dem som fått handlingarna – bland andra kommuner, natur- och miljöorganisationer och tjänstemän inom landskapets miljöenhet.
Utlåtandena ska vara inlämnade i slutet av januari.
Det som först slår en vid genomläsningen av lagförslaget är att själva grunden för miljötillstånd har bytts ut. I den nuvarande lagen om miljöskydd och miljötillstånd är tillståndspliktig verksamhet juridiskt sett förbjuden till dess miljöprövningsnämnden har gett tillstånd, medan det nya förslaget går ut på att all verksamhet i grunden är tillåten tills motsatt beslut fattas.


Enklare system
Så här förklarar miljöminister Harriet Lindeman (fs) orsaken till svängningen:
– Lagtinget har en stående beställning på att tillståndsprocessen måste förenklas. Jag har sagt att jag är med på att införa ett enklare system, om det inte sker på bekostnad av miljön.
Enligt förslaget ska ett nytt instrument införas vid sidan om miljötillstånd. Det nya kallar man för miljögranskning.
– Miljötillstånd ska behövas bara för stora anläggningar, sådana som också EU kräver miljötillstånd för. I praktiken skulle sådana ärenden bli få, berättar Harriet Lindeman.
Exempel på tillståndsärenden är om Västerhamn eller Mariehamns flygplats skulle anläggas från början.


Inte för grannar
Miljögranskning, däremot, skulle tillämpas i alla övriga ärenden. Verksamhetsutövare ska också enligt det nya förslaget lämna in samma information och utredningar som för dagens miljötillstånd och till samma kostnader som nu, men en viktig skillnad finns det i hanteringen: Berörda grannar fråntas möjligheten att besvära sig. Verksamhetsutövaren behåller sin besvärsrätt.
Hur kan rättssäkerheten tryggas?
– Det är en riktig iakttagelse. Det kan tänkas att det blir för ensidigt. Det är nog möjligt att det kan bli en justering här.
Hur blir det om vi tar Mariepark som exempel?
– I lagförslaget sägs att om kommunen planerar en viss verksamhet på ett område så ska det vara väldigt tryggt för verksamhetsutövaren. I dag strider Mariepark mot stadsplanen, men om den ändras så har ju grannarna i det skedet rätt att framföra sina åsikter och besvära sig i enlighet med den demokratiska processen. Därför torde det räcka med enbart miljögranskning.


Fiskodlingar
För fiskodlingar räcker det däremot inte med enbart granskning, konstaterar hon.
– Miljötillståndsförfarandet ska finnas kvar för verksamheter som innebär övergödning. Där blir det ingen ändring.
Om lagen går igenom betyder det mycket mindre jobb för miljöprövningsnämnden och dess tjänstemän. men någon minskning av personalen är inte aktuell.
– Samma tjänstemän kommer att hantera också miljögranskningsärendena. När alla miljöenheter slås ihop blir det lättare att skapa en gemensam praxis.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax