DELA

Geta skola tog itu med problem

Hälften av problemen som framkom i utredningen av Geta skola hösten 2013 var åtgärdade när läsåret tog slut.
Bland annat har skolan nu en plan för hur man hanterar elever som behöver extra stöd.
Under flera år har föräldrar framfört kritik mot hur man från skolans håll hanterat elever i behov av särskilt stöd och hur man har bemött mobbning. I december berättade Nya Åland att situationen i Geta skola har utretts av skolnämnden under höstterminen 2013.
I utredningen kom man fram till åtta punkter som måste förbättras. Bland annat skulle man utöka kontakten mellan daghem och skola samt förtydliga överföringsrutinerna mellan dessa, bilda en hem- och skolaförening och utvärdera och uppdatera skolans samverkansdokument kontinuerligt.
I december konstaterade kommunstyrelsen att lagar och förordningar uppfyllts. Det beslutades att skolnämnden vid vårterminens slut skulle återrapportera hur man lyckats åtgärda bristerna i skolan.

Skolnämnden tog upp ärendet på sitt möte den 10 juni och kunde då konstatera att hälften av förbättringspunkterna hade åtgärdats.
En plan för läs- och skrivsvårigheter hade till exempel utarbetats av speciallärarna under hösten och har tagits i bruk.

 
Läs mer i måndagens Nya Åland.

Fredrika Fellman  fredrika.fellman@nyan.ax