DELA

Fyra motioner till stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige har tagit emot fyra motioner från ledamöter – inklusive en från den nyligen avlidne Carl-Johan Wikström.
Wikströms motion handlar om tillsättandet av ny stadsdirektör. Förslaget går ut på att beredningskommittén väljer tre till fem kandidater som stadsfullmäktige får träffa och fråga ut.
Rauli Lehtinen (Lib) motionerar om mottagningen av avloppsslam från kryssningsfartyg. Ett totalförbud mot utsläpp från kryssningsfartyg på Östersjön träder i kraft 2013 och då krävs att hamnarna runt Östersjön har kapacitet att ta emot avloppsslammet. Lehtinen vill att staden vidtar de åtgärder som behövs..
Rauli Lehtinen har också lämnat in en motion om att utreda ett enkelt, smidigt och kostnadseffektivt system för avgiftsbelagd parkering i Mariehamn. Han tänker sig att bilägare skulle kunna köpa något liknande de parkeringsskivor som finns i dag, och att de kunde vara giltiga ett år.
Carl-Gustaf Flink (OB) motionerar om att staden tar initiativet till en reviderad renhållningsplan för Mise, där entreprenörer tar hand om hushållsavfall och samlar in farligt avfall på mottagningsstationer. Producentansvaret skulle ligga kvar hos tillverkare och importörer. (pd)