DELA

Fortsatt arrende för Rederi trots protest

Landskapsregeringen ger Rederiaktiebolaget Eckerö tillstånd att fortsättningsvis arrendera det samfällda vattenområdet Saltsjön i Eckerö Storby.
Området används som hamnområde för färjtrafik. Eckerö kommunstyrelse beslöt på sitt möte den 30 mars att inte förorda jordförvärvstillståndet med motiveringen att bolagets styrelsesammansättning inte uppfyller kravet på att minst två tredjedelar av styrelsemedlemmarna ska ha åländsk hembygdsrätt eller vara fast bosatta i landskapet i minst fem år.
Vid det tillfället bestod bolagets styrelse av ordförande och sex ordinarie ledamöter varav fyra personer har åländsk hembygdsrätt.
Vid Rederi ab Eckerö:s senaste bolagsstämma i maj ändrades styrelsens sammansättning och en person utan åländsk hembygdsrätt avgick utan att en ny ledamot valdes i stället.
Landskapsregeringen ansåg att eftersom bolagets verksamhet är av särskild betydelse för det allmänna samhällsintresset och eftersom förvärvet inte utgör ett kringgående av jordförvärvstillståndet kan man bevilja anhållan. Bolaget har arrenderat området sedan 28 november 1969 och det förnyade tillståndet trädde i kraft den 29 november 2009 och löper 20 år framåt. (ns)