DELA

Föräldrar nöjda med stadens dagisavgifter

Fler än hälften av de föräldrar som svarade på stadens enkät om barnomsorgsavgifterna i våras är mycket nöjda.
Det är den högsta siffran sedan enkäten togs i bruk för sex år sedan.
I årets budget bestämdes att utformningen av barnomsorgstaxan och barnomsorgssystemet ska utredas tillsammans med personal och brukare för att uppnå ett flexiblare system.
Därför gjordes en undersökning bland vårdnadshavarna i april.
De fick säga hur nöjda eller missnöjda de är med dagens avgiftssystem, om vårdtiden motsvarar deras behov, huruvida de skulle välja ett annat alternativ än hel- och halvtidsvård och vad de i så fall skulle vilja ha.


66 procent svarade
66 procent av vårdnadshavarna i stadens dag- och fritidshem svarade.
n 56 procent sa sig vara nöjda eller mycket nöjda med avgifterna. I tidigare enkäter har missnöjet med avgifterna varit rätt omfattande.
n Mest nöjda med avgifterna är man i familjedaghemmen och minst nöjda på fritidshemmen.
n 81 procent uppger att dagens system med hel- och halvtid motsvarar familjens behov av barnomsorg bra eller mycket bra. 4 procent anser att deras behov av vårdtid inte alls tillgodoses.
n 31 procent uppger att de skulle välja ett annat alternativ – mer än halv- men mindre än heldag – 47 procent skulle inte göra det och 22 procent var osäkra.


Generösare system
Socialnämnden konstaterar att Mariehamn har ett generösare avgiftssystem än andra kommuner genom att ha lägre maxavgift – efter beslut i fullmäktige behålls maxtaxan på 200 euro trots att den får höjas till 233 euro per månad – att förskoleundervisningen är avgiftsfri och att syskonrabatten är utvidgad.
Å andra sidan – om maxtaxan höjdes så kanske fler skulle välja 80 procents vårdtid. De ökade intäkterna kunde dessutom användas för att sänka fritidshemsavgiften från nuvarande 72 procent av heltidsavgift till tidigare 60 procent, noterar socialförvaltningen.


Lemland, Jomala
I Lemland och Jomala har införandet av fler alternativ än hel- och deltid lett till minskade avgiftsintäkter för kommunerna.
I staden har antalet barn som inte vistas på heltid eller varje dag i barnomsorgen ökat och kommer att öka ytterligare om fler alternativ införs, heter det. Barnomsorgschefen har därför föreslagit att dagens system ska behållas framom det alternativ som innebär höjd maxavgift.
Ärendet har återremitterats i väntan på ytterligare information.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax