DELA

För många mobbade vid ÅHS

En minskning har skett under de två senaste åren, men fortfarande uppger drygt 15 procent av de som svarat på ÅHS medarbetarenkät att de känner sig mobbade eller utfrusna.
I allmänhet visar enkäten på små skillnader jämfört med 2009.
15,4 procent av de som svarat på ÅHS medarbetarenkät uppger att de känner sig mobbade eller utfrusna. Jämfört med den senaste enkäten, som genomfördes 2009, är det en minskning, men i ett pressmeddelande skriver ÅHS att den hanteringsplan vid mobbning som finns inte givit ett tillräckligt gott resultat.
Vidare skriver man att det faktum att ungefär 90 personer anser sig ha blivit mobbade tas på yttersta allvar och att hanteringsplanen bör ses över.


Små ändringar
I pressmeddelandet konstaterar man också att bara drygt hälften av de anställda har haft ett utvecklingssamtal och att siffran är alltför låg. För att öka på antalet utvecklingssamtal pågår ett arbete med att ta fram en gemensam mall för samtalen samt en strategi för uppföljning.
På områdena arbetsmiljö, utveckling, inflytande och delaktighet samt attraktiv arbetsplats/arbetsgivare kan för övrigt inga statistiskt säkra förändringar skönjas jämfört med 2009. I pressmeddelandet beskrivs resultaten som relativt positiva.
Årets medarbetarenkät riktades till 893 ordinarie och vikarierande anställda varav 605 svarade, vilket ger en svarsprocent på 67,7 procent.
Enkäten genomfördes i mars.

Martin Portin

martin.portin@nyan.ax