DELA

Föglös budget större än i fjol

FÖGLÖ. Kommunstyrelsens förslag på den totala budgeten för år 2008 är 24,5 procent större än fjolårets. Driftskostnaderna beräknas öka med 7,2 procent, medan nyinvesteringar utgör 14 procent i budgetförslaget. Skatteprocenterna föreslås vara de samma som föregående år.
Föglö kommuns budgetförslag för år 2007 visade på minus 90. 000 euro. Detta underskott har nu istället förbytts till ett överskott på 187.001 euro. Den totala budgetomslutningen omfattar också mer än fjolårets: Man ser en ökning på 24,5 procent jämfört med år 2007. Dock har skuldbördan ökat, från 1.713 euro per kommuninvånare år 2007 till 2.078 euro per invånare år 2008.
I budgetförslaget för år 2008 beräknas driftskostnaderna att öka med 7,2 procent, närmast på grund av stora löneökningar i de nya kollektivavtalen, men också beroende på en stor kostnadsökning för Gullåsenvården och för fastighetsskötarjouren.
Därtill kommer två nya arbetsavtal, ett vid omsorgshemmet Nygård och ett vid daghemmet Myran. Sammanlagt utgör kostnaderna för driften 85 procent av totalbudgeten, medan nyinvesteringar står för 14 procent och finansiella kostnader (främst räntor) för en procent. I fördelningen av den totala budgeten går 48 procent till socialnämnden, 32 procent till skolnämnden och resten delas mellan övriga nämnder.


Skatt densamma
Skatteprocenten förblir densamma som tidigare år, det vill säga 17 procent. Det samma gäller beskattningen av fastigheter, där den allmänna fastighetsskatten ligger på 0,7 procent, den för fritidsboende på 0,9 procent och för fast boende och för föreningshus behöver man inte skatta alls.
Till kommunens större satsningar inför år 2008 hör om- och tillbyggnaden av Annagården och omsorgshemmet Nygård, som fortsätter liksom i fjol. Vatten- och avloppsnätets utbyggnad färdigställs i Degerby, och fortsätter i övriga delar av kommunen.
Kommundirektör Niklas Eriksson framhåller att vad som fortsättningsvis genomsyrar kommunstyrelsens och näringsnämndens arbete är en ”bearbetning av det näringspolitiska handlingsprogrammet för skärgården i olika sammanhang, så att bit för bit gås igenom och förverkligas där möjligheter föreligger”. Kommunfullmäktige kommer att ta ställning till skatterna under sitt möte den 15 november, medan man behandlar budgeten vid ett sammanträde den 13 december.

LINNEA TILLEMA