DELA

Föglö satsar på att visa upp sig

FÖGLÖ. Oförändrad skatteprocent, betydligt dyrare skolskjuts, en ny utomhusscen och reklamfilm för kommunen.
Bland annat det hittar man i budgetförslaget för Föglö 2010.
Som vanligt är det den sociala sektorn som tar upp de största anslagen i Föglös budget totalt sett. Skolnämnden står för 52 procent och skolnämnden för 33 procent, medan övriga nämnderna tillsammans står för resten.
Det visar den sammanställning som kommundirektör Niklas Eriksson gjort utgående från budgetförslaget för Föglö 2010.

Dyr skjuts
Gällande driften beräknas budgeten för nästa år öka med 4,6 procent, netto. Enligt Eriksson beror detta främst kraftigt ökande kostnader för vård på Gullåsen och De gamlas hem. I förslaget finns ett anslag på 206.000 euro för tre fasta platser på Gullåsen och för en plats, 60.000 euro, på De gamlas hem.
Därtill ökar kostnaderna markant för skolskjutsarna i kommunen. Som Nya Åland tidigare berättat gäller nya regler för maxantal elever per bil. För Föglös del var kostnaderna cirka 62.000 euro för denna tjänst under år 2008, medan man nu budgeterar för över 126.000 euro för nästa år.
En ökning finns också i kommunens lönekostnader, efter kolllektivavtalsenliga ökningar. Totalt sett minskar dock antalet årsarbetsplatser i kommunen från drygt 47 till cirka 45.

Satsar på FBK och film
Ser man till de övriga nämndernas största poster beräknas jourverksamheten inom fastighetsskötseln behöva 24.600 euro under år 2010. Därtill föreslås ett anslag på 9.300 under byggnads- och tekniska nämnden för att införskaffa kläder och inventarier till Föglö FBK.
Under näringsnämnden budgeteras 6.400 euro för att åter ha turistinformation i väntsalen i Degerby nästa sommar och 5.000 euro för att göra en marknadsföringsfilm om Föglö. Bland planerna finns även att det ska finnas trådlöst WLAN-nätverk i Degerby från och med sommaren 2010.

Renoverar wc
Under biblioteks- och kulturnämnden gäller det största anslaget 5.000 euro på totalrenovering av den publika toaletten vid biblioteket, men man vill även satsa 2.650 på att göra lotsstugan till permanent museum.
För fritidsnämnden är det, som vanligt, lokalen Vikingaborg som har störst anslag i budgetförslaget. Kommunen bekostar nämligen hälften av uppvärmningskostnaderna och hela försäkringen vilket innebär 4.300 euro per år.

Scen utomhus
På investeringssidan är det till största del, enligt Niklas Eriksson, fortsättning av projekt som sträcker sig över flera år.
Det satsas fortsättningsvis på förbättringar av de kommunala vägarna, bland finns ett delanslag på 157.000 euro för en ringväg till Sinting i Degerby.
Därtill finns förslag på en lagerhall för kommunens material, 87.000 euro, en utomhusscen, 61.000 euro, samt delvis uppdatering av skolans datautrustning för 18.000 euro.
Hela budgetförslaget finns att läsa på Föglö kommunkansli. Fullmäktige behandlar budgeten på sitt möte den 17 december.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax