DELA

Flickor på Yrkesgymnasiet utsätts oftare för sexuellt våld

Det åländska samhället genomsyras fortfarande i hög grad av de traditionella könsmönstren, det visar färsk statistik från ÅSUB.
En av de mera uppseendeväckande siffran i rapporten är att över 40 procent av flickorna på Yrkesgymnasiet vid ett eller flera tillfällen upplevt sexuellt våld.
Statistiken från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, är framtagen för att beskriva de viktigaste skillnaderna mellan mäns och kvinnors liv bland annat när det gäller barn, skolgång, utbildningsval, yrkesliv och hälsa.
Och statistiken talar sitt tydliga språk – förhållandet mellan de två könen är stabilt och ser inte ut att vara på väg att förändras. Dessutom verkar könsmönstren grundläggas redan under barn- och ungdomsåren.
Enligt statistiken finns det tydliga skillnader mellan könen redan i grundskolan. Det visar sig bland annat genom att flickor i högre grad än pojkar redan då väljer frivillig språkundervisning, något som senare troligen bidrar till att kvinnodominansen är så stark inom de humaniora yrkesområdena.
– På ett liknande sätt tenderar de mindre språkkunniga pojkarnas framtida studieval att leda till deras fortsatta överrepresentation inom de mer tekniskt och naturvetenskapligt inriktade yrkesområdena, skriver ÅSUB.
När det gäller välmående under skolgången, visar siffrorna att flickor oftare känner stress och trötthet i skolan. Statistiken bygger på enkäten ”Hälsa i skolan 2013”, som också visar att sexuella trakasserier främst drabbar flickor.
Över 40 procent av de studerande flickorna vid Yrkesgymnasiet har i enkäten uppgett att de någon gång eller vid upprepade tillfällen upplevt sexuellt våld. På Ålands lyceum är motsvarande siffra 30 procent och på högstadiet över 20 procent.
När det kommer till hot om fysiskt våld och mobbning är könsmönstret det omvända, även om skillnaderna är mindre mellan flickor och pojkar.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén-Widung