DELA

Fiskodlingar på land studerades i Danmark

En delegation från landskapsregeringen studerade danska landbaserade friskodlingar i slutet på förra veckan.
– Inom danskt vattenbruk finns det gedigen kompetens och många års praktisk erfarenhet av byggande och drift som bör tillvaratas, säger näringsminister Jörgen Strand (fs).
Den åländska delegationen bestod förutom av näringsministern av Olof Karlsson, fiskeribyrån, Stig-Göran Nyman, fiskeribyrån/Ålands fiskodling, Robert Mansén, teknologicentrum, och Rosita Broström, Ålands fiskodlarförening. Gruppen besökte fyra olika landbaserade fiskodlingar, både sådana som är i drift som sådana som är under byggnad.

Världsledande
– En omstrukturering, helt eller delvis, till landbaserad odlingsteknik bedöms kunna ge märkbart bättre möjligheter att minska utsläppen av närsalter från verksamheten, samtidigt som det även ger betydande produktionsmässiga fördelar. Danmark är en av världens ledande länder inom landbaserad fiskodling samt recirkulationsteknik, skriver Jörgen Strand i ett pressmeddelande.

God rening
I Danmark har man ett utvecklingsprojekt med ombyggnad av nuvarande traditionella fiskodlingar i jordbassänger, till anläggningar med 95-procentig recirkulering av vattnet. Totalt 8 anläggningar ingår i försöket.
– Enligt tillgängliga uppföljningsdata kan man uppnå mycket god reningseffekt av såväl närsalter som organiskt material. Driften är även lönsam med nuvarande marknadsläge trots rätt stora investeringar.

Leds åter
Recirkuleringen av odlingsvattnet via mekaniska filter, biofilter och sedimentationsbassänger minskar drastiskt den totala vattenanvändningen i odlingarna. Det använda vattnet från odlingarna leds via vegetationsdammar och våtmarker tillbaks till recipienten. Tillvarataget slam används inom jordbruket.
Odlingstekniken är tekniskt relativt enkel och driftssäker, enligt pressmeddelandet.

Lovande
– Hela den åländska delegationen bedömer den danska tekniken som mycket intressant och lovande och värd att ytterligare studera i detalj för att konkret få till stånd en pilotanläggning på Åland.
Ett informationsmöte skall nu hållas för de åländska odlarna, fiskindustrin och andra intresserade. (uw)