DELA

Fiskeribyrån: Småskaliga kustfisket måste försvaras

Det är av största vikt att försvara det småskaliga kustfisket och att i ett längre perspektiv arbeta för att lösgöra det från EU:s övervakningspolitik.
Det skriver landskapsregeringen i ett utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet.
Fiskeribyrån har tittat närmare på regeringens utkast till nationellt program för yrkesfisket fram till år 2015. Utlåtandet är undertecknat av näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) och byråchef Jenny Melander.
Det åländska fisket har, liksom det finländska, genomgått en kraftig strukturomvandling, skriver de i sitt utlåtande. Omvandlingen påbörjades redan under 1990-talet med de nationella regleringarna av laxfiske.
Trålfisket började minska 1998 och i dag existerar inget trålfiske av strömming och vassbuk på Åland. Laxfisket upphörde i princip i samband med drivgarnsförbudet år 2008.
– För närvarande består det åländska havsfisket av fiske efter torsk med ett fåtal båtar, men även det fisket är hotat om det inte går att upprätthålla de ekonomiska förutsättningarna.

Självskrivna förslag
I förslaget till nationellt program presenteras mål och åtgärder som till en del kan anses självskrivna, tycker fiskeribyrån. Man påpekar också att det finns vissa skillnader mellan Åland och övriga Finland som gör att åtgärderna inte alltid är gångbara på Åland. Landskapsregeringen ser ändå gärna att man får vara med och påverka det fortsatta arbetet.
När havsfisket har minskat har istället kust- och skärgårdsfiskets betydelse ökat.
– Även här ställs man inför samma problemställningar som i övriga Finland. Ökande skador förorsakade av säl och under de senaste åren även skarv minskar det ekonomiska utfallet och får många att sluta med verksamheten. Även tillgången till fiskevatten är en begränsande faktor.

Skarvjakten
Det är av största vikt att det småskaliga kustfisket försvaras och att det i framtiden lösgörs från EU:s övervakningspolitik, skriver landskapsregeringen.
Från åländsk sida tar man inte ställning till hur riket vill utveckla fiskerinäringen förutom när det gäller just förslagen på hur skador förorsakade av säl och skarv ska minskas. Där anser landskapet att frågan om möjligheterna till jakt är för diffust formulerad.
För att bibehålla och utveckla fiskebranschen finns behov en generationsväxling.
– Särskild uppmärksamhet bör därför läggas vid åtgärder för att förbättra branschens image och få näringen att framstå attraktiv och lönsam.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax