DELA

Finström stannar kvar i Mise

FINSTRÖM. Finström stannar i Mise, så länge kommunalförbundet uppfyller särskilda krav. Det beslutade fullmäktige under sitt möte i torsdags.
Beslutet att stanna kvar i MISE var enhälligt. Däremot söker kommunen efter en alternativ sophanteringslösning om inte MISE når upp till följande krav innan utgången av 2010:
Lägre och mer rättvisa avgifter med beaktande av hushållstorlek, tillfälligt och dubbelt boende samt hanteringssystem.
Regional anpassning av avfallshanteringen avseende bland annat återvinningsstationer, hushållshämtning och deponi.
Teknisk-ekonomisk utveckling av transporter och hantering (logistik).
Tydligare åtskillnad mellan problemavfall, producentansvar och hushållstjänster.
Upphållning som i högre utsträckning främjar konkurrens.
Ett administrativt enkelt och heltäckande register över avfallsproducenter.
Bättre information med kundservice i centrum.
Finströms kommunfullmäktige beslöt samtidigt att undersöka alternativa lösningar under nästa år. Utgångspunkten är att avfallshanteringen ska ske i samarbete med övriga kommuner, som bjuds in för ett informations- och diskussionstillfälle inom snar framtid.

Fortsatt hög skattesats
Vidare togs 2010 års budget upp under mötet. Finström hamnar på ett underskott på 92.000 euro (i och med utebliven indexförhöjning på landskapsandelen).
– Ekonomin är ansträngd och vi kämpar på om vi säger så. På investeringssidan är vi måttliga även för nästa år, säger kommundirektör Niklas Oriander.
Inkomstskattesatsen stannar på 19,5 procent.
Kommunfullmäktige beviljade socialnämndens tilläggsanslag om 157.200 euro.

CECILIA LINDVALL