DELA

”Fartbegränsningar hotar samhällsekonomin”

Landskapsregeringen vill inte ha fartbegränsning i Apotekarfaret där m/s Amorella gick på grund i fjol.
En fartbegränsning kan leda till att kryssningsfärjorna slutar angöra Åland, menar man.
Trafikverket vill ha ett utlåtande från landskapsregeringen angående en fartbegränsning i Apotekarfarleden, utanför yttre och inre Julholmskläppen i Föglö.
Landskapsregeringen har i sin tur begärt in utlåtanden av museibyrån, miljöbyrån, fiskeribyrån samt näringsavdelningens allmänna byrå för att se på museala-, miljö- och näringslivsaspekter.

Både för museala- och miljöaspekter skulle en sänkt hastighet vara positivt av olika grad. Men man konstaterar att ur ett sjösäkerhets- och miljömässigt perspektiv är det viktigt att fartygens navigatörer kan påverka fartygets fart för att undvika tillbud. Ju flera sträckor som har fartbegränsningar längs fartygens rutter desto mindre möjligheter har navigatörerna att anpassa hastigheten med tanke på säkerheten. och för att hålla bränslekostnaderna nere i sig gör att framdriften alltid optimeras och att man därför inte eftersträvar överhastigheter.
Men om ser på fartbegränsningar ur samhällets och näringslivets synvinkel bygger trafiken mellan Sverige, Åland och riket på en 24 timmars nonstop-trafik där samma fartyg under ett och samma dygn kan utföra en resa i både västlig och ostlig riktning. Det är bara möjligt om man har korta hamnuppehåll och tillräckliga fartresurser menar landskapsregeringen.
– Om fartbegränsningar införs i enlighet med ansökningarna förloras tid motsvarande ungefär en hamntid vilket äventyrar hela trafikkonceptet. Det finns sålunda en betydande risk för att det affärsmässigt inte skulle vara intressant att upprätthålla trafiken, skriver man i beslutet.
Dessutom är det åländska samhällets existens och framtida möjlighet till utveckling är helt beroende av goda kommunikationer med närregionerna.
– Där har trafiken mellan Åbo/Nådendal-Mariehamn/Långnäs-Stockholm/Kapellskär en avgörande betydelse både för näringslivet i stort och för människornas möjlighet till resande.
Risken för minskad färjetrafik till och från Åland, är så betydande för samhällsekonomin att de negativa samhällseffekterna sannolikt blir mycket större än de lokala positiva miljö- och museala effekterna som en fartbegränsning innebär.
Ålands landskapsregering beslöt med beaktande av vad som ovan anförts att inte förorda en fartbegränsning av de aktuella farledsområdena. Man ger samma svar angående ett förslag till fartbegränsningar för farleden Nyhamn-Rödskär där den går vid Lemlands sydspets (Ledsund) och utanför norra Föglö.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax