DELA

Färre medlemmar i Ömsens förvaltningsråd

På Ömsens stämma den 26 maj ska deltagarna besluta om flera ändringar i bolagsordningen.
En ändring är att vd i fortsättningen utses och sägs upp av styrelsen och inte av förvaltningsrådet.
Att utnämningen och avsättandet av verkställande direktör och även hans eller hennes löneförmåner numera ska skötas av styrelsen bottnar i ändringar i aktiebolagslagen och försäkringsbolagslagen.
Lagstiftarens avsikt har varit att renodla ansvarsfördelningen så att ägarna – alltså försäkringstagarna i det här fallet – utser förvaltningsråd, som i sin tur utser styrelse som utser vd. Styrelsen och vd ansvarar för bolagets förvaltning som i sin tur övervakas av förvaltningsrådet.
I övrigt kvarstår förvaltningsrådets uppgifter oförändrade enligt bolagsordningen, bekräftar vd Göran Lindholm.

Nio medlemmar kvar
Ett ändringsförslag är att förvaltningsrådet krymps. Enligt gällande bolagsordning får medlemmarna vara 9-15 och det nya förslaget är 3-11. För att komma ner till från dagens elva till nio ledamöter föreslås att de som är i tur att avgå och som av åldersskäl inte kan återväljas – Erik Sundblom och Max Sirén, båda födda 1941 – inte ersätts. De övriga som är i tur att avgå, Sture Carlson och Peter Lindbäck, föreslås väljas om.
Det dröjer några år tills Bjarne Pettersson, Ben-Erik Alm och Sture Carlson faller för åldersstrecket – de är födda 1947 och -48. Kravet för in- eller återval är att medlemmarna inte fyller 67 år före valet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre