DELA

Farligt för Åland att dra ner på presidentens makt

Vem skall framöver trygga Ålands självstyrelse om presidenten får mindre att säga till om?
Den frågan ställer riksdagsledamot Elisabeth Nauclér i en debattartikel i söndagens nummer av rikstidningen Helsingin Sanomat.
Frågan ställs mot bakgrund av att en kommitté för närvarande arbetar med en reform av grundlagen, där man också ser över presidentens maktbefogenheter.
Enligt Nauclér kan det vara farligt för Åland om presidentens makt ändras och varje försvagning är enligt henne negativ för Åland.


Viktig roll för Åland
Presidentens ord har under årens lopp vägt tungt till förmån för Åland i olika sammanhang. Nauclér nämner president Kekkonen och bygget av Självstyrelsegården, men också president Tarja Halonens insatser vid laggranskningen.
– Republikens president avgör – efter att ha hört Ålandsdelegationen och ibland Högsta domstolen – om en åländsk lag kan träda i kraft, det vill säga om lagtinget har hållit sig inom sin behörighet. Men presidenten har också frågat Högsta domstolen om riksdagen i sin lagstiftning (lotterilagen) har överskridit sin behörighet, skriver Elisabeth Nauclér.
– Om presidentens ställning förändras i det här avseendet, vem skall då övervaka att lagtinget hålls inom sina gränser och riksdagen inom sina? Måste man framöver leta fram en ny internationell garant för Åland eller skapa ett nytt kontrollorgan inom landet.
– Som överbefälhavare för armén har presidenten också varit en garant för Ålands demilitarisering och neutralisering, skriver Nauclér.


Kan få oanade följder
Hon påpekar i artikeln att den kommitté, som nu arbetar under ledning av Christoffer Taxell inte har till uppgift att skriva om Ålands självstyrelselag, men att kommitténs arbete indirekt kan få oanade följder för Åland.
– Det sätt på vilket Finland har skött relationerna till Åland har tjänat som exempel för andra. Det vore märkligt om Finland i parlamentarismens namn skulle frånta presidenten möjligheten att fungera som garant för den åländska självstyrelsen, avslutar Nauclér sin artikel i Helsingin Sanomat.

harriet.tuominen@nyan.ax