DELA

Farhågor i lagtinget kring Olkiluoto

LAGTINGET. När det gäller landskapsregeringens strategi för Östersjöfrågor saknas en diskussion om slutförvaring av kärnavfall och om Nord Streams planerade gasledning, tycker Camilla Gunell (S).
– Innebär de nya risker för Ålands miljö, sjöfart och fiske?
I ett meddelande till lagtinget redogör landskapsregeringen för sin Östersjöpolitik. Meddelandet presenterades i går av miljöminister Katrin Sjögren (Lib).
– Kollapsar Östersjöns miljösystem blir vi ålänningar klimatflyktingar, inledde hon.
I meddelandet skriver landskapsregeringen bland annat att arbetet i i Helcom, B7 och Nordiska ministerrådet kommer att fortsätta som tidigare.
– Är man liten måste man vara smart och skaffa sig stora vänner, säger Katrin Sjögren.

Inte nog konkret
Men oppositionen tycker att målsättningarna inte är tillräckligt konkreta.
– Själva säkerhetsbegreppet berörs inte alls – narkotikasmuggling och människohandel kan skapa otrygghet hos oss, säger Barbro Sundback (S).
Camilla Gunell (S) radade upp andra frågor som hon tycker att saknas i meddelandet. En av dem är den planerade naturgasledningen.
– Finns det en risk för ökad militär närvaro?
Som exempel nämner hon en militärövning där Ryssland inom kort kommer att praktisera försvar av ledningen.
Kärnkraften är en annan fråga som skulle platsa i meddelandet, anser Gunell. Slutförvaringen i Olkiluoto kan innebära fler transporter av kärnavfall i våra vatten, och därmed en ökad olycksrisk.
– Experter har kommit fram till att förvaring av avfallet i kopparkapslar inte är så hållbart som man trott.
– Det känns obehagligt att få slutförvaret så nära Åland. Vi måste stå upp på barrikaderna i den här frågan.

Ålands eget ansvar
I meddelandet redogör landskapsregeringen för arbetet i olika internationella organ. Det är nog bra, men sist och slutligen är det Åland som själv måste hålla i taktpinnen, säger Gunell.
– Man befarar att finanskrisen gör att många länder slår i bromsen när det gäller miljöarbete.
Gun Carlson (C) tycker att Camilla Gunells påpekanden är bra.
– Det här är frågor vi inte ska lämna.

Jobbar med frågorna
Landskapsregeringen har lämnat utlåtanden till miljökonsekvensbedömningarna både när det gäller Olkiluoto och gasledningen, understryker Katrin Sjögren.
Avsaknaden av mer konkreta åtgärder förklarar hon med att meddelandet anger ramarna för arbetet. Det konkreta finns i energi- och klimatmeddelandet.
– Landskapsregeringen är också på slutrakan att ta fram ett vattenåtgärdsdirektiv.
Barbro Sundback menar dock att även medborgarna vill veta vad som görs.
– Landskapsregeringen bör prestera ett eget miljöhandlingsprogram. Klimat- och energiprogrammet kan bakas in i det.

Miljöstödspengar flyttades
Sundback ville också veta hur landskapsregeringen resonerat då tre miljoner i miljöstöd tidigare i år fördes över till jordbrukarnas kompensationsstöd.
– Behövs det inga miljöstöd mera?
Landskapsregeringen gjorde en form av ommodifiering, säger Katrin Sjögren.
– Miljöstödet ska omvärderas för att se hur jordbrukarna kan söka mer miljöstöd. Det finns all anledning att återkomma i frågan.

Ger lr uppdrag
Roger Jansson (FS) anser att Katrin Sjögren är en ambitiös miljöminister.
– Men meddelandet är inte imponerande och intresset i lagtinget är lamt.
Liksom Socialdemokraterna vill Roger Jansson se fler konkreta förslag på hur miljömålen ska nås när det gäller utsläpp från fiskodlingar, jordbruk och sjöfart.
Han föreslår att lagtinget ska ge landskapsregeringen i uppdrag att senast i mars 2010 redovisa mer konkreta åtgärder. Klämmen fick stöd av bland andra social- och miljöutskottets ordförande Åke Mattsson (Lib).

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax