DELA

Extra Sundsmöte om renhållningen

På tisdagens snabbinkallade extra fullmäktigemöte i Sund finns bara en punkt på föredragningslistan: Kommunstyrelsens förslag att renhållningsupphandlingen ska göras om.
Orsak: Kommunen har anmälts till marknadsdomstolen.
Sund lämnar kommunförbundet Mise vid årsskiftet och har under en längre tid arbetat med upphandlingen av avfallshanteringen.
Redan i januari i fjol tog kommundirektör Christina Nukala-Pengel på uppdrag av kommunstyrelsen kontakt med Klara/skärgårdens renhållnings ab i riket och begärde in offert enligt två alternativ. I mars beslöt kommunstyrelsen att utreda Klara-alternativet noggrannare.
I november i fjol tecknade Vårdö, Kumlinge och Brändö avtal med Klara och kommundirektören begärde in en ny offert för Sund. I december i fjol beslöt kommunstyrelsen föreslå för fullmäktige att ett avtal med Klara skulle förhandlas fram.

Tre anbud
Sedan i somras har en arbetsgrupp arbetat med att ta fram underlag för upphandlingen som ska gälla för de kommande tre åren. Tre företag lämnade in anbud – Klara, Ålands renhållning och Ålands problemavfall.
Arbetsgruppen föreslog Klara som avfallsentreprenör från och med 1 januari 2010 eftersom anbudet enligt gruppen var förmånligast och dessutom var ett helhetsanbud och ”därmed det enda av anbuden som helt motsvarar anbudsförfrågan”. Kommunstyrelsen godkände förslaget.
Vid fullmäktigemötet förra månaden föreslog ledamoten Karin Karlsson att Ålands renhållnings offert skulle antas med motiveringen att bolaget har ett helhetskoncept som motsvarar kommunens behov, det vill säga kan ta hand om alla slag av avfall och också ta hand om slutbehandlingen.
Förslaget fick inget understöd, men ledamoten Göte Winé föreslog återremiss för vidare beredning. Omröstningen mellan fortsatt behandling och återremiss slutade 6-5. Slutresultatet blev att fullmäktige antog Klaras anbud.

Extra möte
Men i torsdags sammankallades kommunstyrelsen till ett extra möte där avfallsupphandlingen var den enda punkten.
– Vi beslöt att föreslå för fullmäktige att upphandlingen ska göras om, berättar styrelsens ordförande Krille Mattsson.
Han vill inte säga vad orsaken är, utan meddelar bara att någonting har uppkommit under processens gång som lett till att upphandlingen måste tas om.
På tisdag har fullmäktige extra möte med avfallshanteringsupphandlingen som enda punkt på agendan.

Till domstol
När Nya Åland kontaktar Robert Nylund, enhetschef på Ålands renhållning, klarnar det hela.
– Vi har anmält upphandlingsbeslutet till marknadsdomstolen och anlitat jurist.
Varför det?
– Vi ansåg att EU:s tröskelvärde för upphandlingen, 206.000 euro, har överskridits i och med att avtalet gäller för tre år. Dessutom anser vi att vi la ett bättre anbud beträffande helhetskostnaderna. Upphandlingsunderlaget var otydligt.
Han tillägger att intrycket är, när man läser de tidigare protokollen, att upphandlingen var styrd.
Upphandlingen ska nu göras enligt EU:s regler. Det innebär att entreprenaden annonseras i EU:s officiella tidning och att upphandlingen tar nästan två månader.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax
.