DELA

EU vägrar godkänna den åländska tobakslagen

EU godkänner inte att åländska fartyg startar sin snusförsäljning ombord så fort de lämnar finländskt och åländskt vatten.
Landskapsregeringen har nu drygt en månad på sig att lämna in sitt svar till kommissionen. Om kommissionen inte är nöjd med svaret så blir frågan ett fall för EG-domstolen.
EG-domstolen förbjöd i fjol försäljning av snus på Åland och ombord på åländska fartyg. Men åländskregistrerade fartyg har trots det fortsatt sälja snus på svenskt och internationellt farvatten. Detta enligt den nya tobakslagen som lagtinget godkände i september.
Sören Silverström på landskapets EU-enhet säger att kritiken i det motiverade yttrandet från kommissionen gäller två saker:
För det första menar kommissionen att den definition av tobaksprodukten som ges i åländsk lagstiftning inte stämmer överens med den i EU:s direktiv. För det andra menar kommissionen att det enligt den tidigare EG-domen inte spelar någon roll var fartygen befinner sig. Avgörande för om snus får säljas är var fartyget är registrerat, enligt kommissionen.
– Detta är en allvarlig sak. Svaret är under beredning och vi diskuterar de olika alternativ som finns. Vi måste att leverera ett svar före den 18 september, annars går frågan till EG-domstolen. Förlorar vi där så blir vi tvungna att betala böter. Om vi lämnar in ett svar som kommissionen inte kan godkänna så blir det återigen en sak för EG-domstolen, säger kansliminister Britt Lundberg (c), som har hand om EU-frågorna.
Även Silverström betonar hur allvarlig saken är.
– Bötesbeloppen kan vara höga. Nästa skede är att det blir en vitesprocess.
Hur ser de olika alternativen ut?
– Det kan jag inte gå in på i detalj i nuläget. Vi gör en omsorgsfull helhetsbedömning. Allt övervägs noga. Juridiska aspekter, konkurrenskraften, näringslivet, hälsofrågor och så vidare tas i beaktande. Vårt mål är att försöka behålla snusförsäljningstillståndet på utländskt vatten, men det kan hända att vi får ta skeden i vacker hand och gå med på ett totalförbud, säger Britt Lundberg.
Varför är det så viktigt för Åland att få behålla tillståndet?
– Vi hävdar att detta, för åländska rederier, skulle innebära en snedvriden konkurrenssituation. Att finländska fartyg kanske tvingas upphöra helt med sin snusförsäljning försätter dem i ett konkurrensmässigt underläge i förhållande till svenska rederier. Man går då inte bara miste om de inkomster som snuset inbringar, utan det kan även hända att man förlorar ett stort antal passagerare, säger Lundberg.
Det bötesbelopp som Finland, i det här fallet Åland, kan bli skyldig att betala är osäkert. Enligt Sören Silverström baseras det till exempel på statens befolkningsmängd och betalningsförmåga.
– Frankrike har en gång fått ett bötesbelopp på 50 miljoner euro, medan Grekland betalade ett belopp på 5,4 miljoner euro.


Vilka frågor
Det råder delade meningar om vilken typ av frågor som EU borde syssla med. Enligt Britt Lundberg är många av den uppfattningen att EU borde ägna sig åt stora övergripande frågor, och inte lägga sig i detaljer. Å andra sidan finns det medlemsstater där man gärna ser att EU får större makt.
– Jag har träffat italienare som är måna om att låta EU besluta i landets privata angelägenheter också, då hotet om korruption fortfarande är i färskt minne, säger Britt Lundberg.
Sören Silverström berättar att EU, i enlighet med sin subsidiaritetsprincip, enbart skall syssla med sådana frågor som berör alla medlemsstater. Lokala frågor skall överlåtas åt de enskilda medlemsländerna. Om snuset skall räknas som en lokal eller övergripande fråga är svårt att säga, tycker Silverström.
– Hälsofrågan berör förstås hela regionen. Men jag tycker inte man handlar konsekvent där eftersom cigaretter ännu är tillåtet, trots att de bevisligen är mer skadliga än snus. Dessutom är tuggtobak tillåtet inom EU, vilket också är konstigt tycker jag, säger Sören Silverström.

LINNEA TILLEMA