DELA

Eckerö höjer budet

Rederiaktiebolaget Eckerö höjer budet på Birkas aktier.
Det meddelades i ett pressmeddelande på onsdagseftermiddagen.
Så här lyder pressmeddelandet:
KOMPLETTERING AV ANBUDSHANDLINGEN FÖR KÖPEANBUDET PÅ BIRKA LINES AKTIER
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ HÖJER ANBUDSVEDERLAGET FÖR BIRKA LINES AKTIER,
SPECIFICERAR DEN TILL DE SÄLJANDE BIRKA-AKTIEÄGARNA RIKTADE EMISSIONEN I ECKERÖ OCH FÖRLÄNGER ANBUDSPERIODEN TILL 23.5.2007
Rederiaktiebolaget Eckerö (”Eckerö”) anser att den rådande situationen med visat intresse för olika tillgångar i Birka Line Abp (”Birka Line”) kan
vara störande för bolaget och dess verksamhet. Som största ägare i Birka Line vill Eckerö därför sträva till att få ett slut på spekulationen genom
att erbjuda ett förhöjt anbudsvederlag, en specificering av villkoren för den planerade emissionen för de Birka Line aktieägare som godkänner Eckerös offentliga köpeanbud (”Anbudet”) samt en förlängd anbudsperiod.
Eckerö har beslutat höja anbudsvederlaget i Anbudet på alla aktier i Birka Line från 16,00 euro till 17,00 euro per A-aktie och från 14,50 euro till 16,00 euro per B-aktie i Birka Line.
Eckerö har också beslutat precisera de preliminära teckningsvillkoren samt höja på maximimängden aktier för den nyemission som Eckerös styrelse har för avsikt att begära befullmäktigande för av bolagsstämman.
Med den förlängda anbudsperioden ges aktieägarna en möjlighet att slutligen besluta huruvida de vill godkänna Anbudet eller inte.
Eckerö har beslutat komplettera anbudshandlingen daterad 16.3.2007 med kompletteringen av Birka Lines styrelses utlåtande som bolaget offentliggjorde 4.5.2007 samt med detta pressmeddelande.

ANBUDSVEDERLAGET HÖJS TILL 17,00 EURO PER A-AKTIE OCH 16,00 EURO PER BAKTIE
Det förhöjda anbudsvederlaget på 17,00 euro per A-aktie överskrider med cirka 31 procent Birka Lines avslutskurs på 13,00 euro för A-aktien på Helsingfors Börs 7.3.2007, som var den sista börsdagen före Eckerö offentliggjorde sitt beslut att ge Anbudet. Det förhöjda anbudsvederlaget på 16,00 euro per B-aktie överskrider Birka Lines avslutskurs på 12,50 euro för Baktien på Helsingfors Börs 7.3.2007 med 28 procent.
I offentligheten har framförts synpunkter på att skillnaden mellan vederlagen som erbjuds för de olika aktieserierna är för stor. Eckerö har genom den nya prissättningen önskat minska skillnaden mellan dessa vederlag.
Eckerö har avtalat om justering av villkoren för den överenskomna lånefinansieringen för Anbudet för att ta hänsyn till det förhöjda anbudsvederlaget. Enligt de nya villkoren för finansieringen skall Eckerös styrelse efter fullföljandet av Anbudet föreslå för Eckerös bolagsstämma en nyemission av aktier i Eckerö ifall Eckerö genom Anbudet erhåller mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Birka Line.

DE PRELIMINÄRA TECKNINGSVILLKOREN FÖR DEN PLANERADE NYEMISSIONEN I ECKERÖ HAR PRECISERATS
Eckerös styrelse har beslutat att av Eckerös bolagsstämma begära befullmäktigande att besluta om att i en nyemission erbjuda sammanlagt högst 600.000 nya aktier för teckning till de Birka Line aktieägare som i enlighet med Anbudet sålt sina aktier till Eckerö och till Eckerös nuvarande aktieägare.
Emissionen sker utan överlåtbara teckningsrätter.
Teckningspriset föreslås vara 42,00 euro. Teckningspriset ger tecknaren en klar fördel jämfört med det lokala handelspriset för Eckerö-aktien på cirka 47-48 euro. Eckerös ledning anser dessutom att det gängse värdet på Eckeröaktien är högre än det lokala handelspriset. Exklusive Eckerös andel i Birka Line värderad enligt Anbudet, värderas Eckerö med en kurs på 47-48 euro endast till cirka 7,4-7,7 gånger Eckerös rörelsevinst för perioden 1.2.2006-31.1.2007, medan Birka Line i Anbudet värderas, exklusive Eckeröaktierna till ett värde på 47-48 euro, till ca 16,7 gånger den budgeterade rörelsevinsten 2007.
De relevanta jämförelsebolagen Viking Line, Finnlines och Tallink värderas till cirka 12,8-15,3 gånger den av marknaden estimerade rörelsevinsten 2007. Eckerö förbehåller sig rätten att justera teckningspriset i fall av avsevärda förändringar i det lokala handelspriset för Eckerö-aktien.
Till de Birka Line aktieägare som i enlighet med Anbudet sålt sina aktier till Eckerö riktas i Eckerö-emissionen en aktiemängd som motsvarar en tiondedel av alla sålda Birka Line aktier dock så att den till nämnda Birka Line aktieägare riktade emissionen i varje fall är minst 200.000 aktier.
Förutsatt att emissionen inte tecknats fullt ut, skall de Birka Line aktieägare som godkänt Anbudet och som önskar teckna mer än den andel av aktierna som de i emissionen är berättigade till ha rätt att teckna ytterligare aktier i proportion till sitt tidigare innehav i Birka Line upp till det maximala antalet aktier som riktas till Birka Line aktieägarna. Eckerö styrelse förbehåller sig dock rätten att i förhållande till aktieägares tidigare innehav i Birka Line begränsa maximiantalet aktier som en aktieägare får teckna.
Ovan nämnda emissionsvillkor ger tecknaren i Eckerö-emissionen en prisfördel om minst 0,50 euro, efter en utspädningseffekt om minst 0,40 euro, per såld Birka Line aktie även i det fall att alla som har sålt sina aktier till Eckerö skulle önska teckna Eckerö-emissionen fullt ut.
Högst 300.000 av aktierna skall erbjudas till teckning av alla som på den av styrelsen bestämda avstämningsdagen är antecknade som aktieägare i Eckerös aktieägarregister. Vid en överteckning av dessa aktier skall de nuvarande Eckerö aktieägarna ha rätt att teckna aktier i samma förhållande som de sedan tidigare äger aktier i Eckerö.
Styrelsen har rätt att godkänna emissionen även om alla erbjudna aktier inte har tecknats. Ifall en överteckning sker enbart i antingen den del som
är riktad till de Birka Line aktieägare som godkänt Anbudet eller i den del som riktar sig till Eckerös aktieägare kan styrelsen besluta om överföring av aktier från den undertecknade delen till den övertecknade.

ANBUDSPERIODEN FÖRLÄNGS TILL 23.5.2007
Eckerö har beslutat att anbudsperioden för Anbudet, som var avsedd att löpa ut 11.5.2007 kl. 16.00 (finsk tid), förlängs med stöd av Anbudets villkor till 23.5.2007 klockan 16.00 (finsk tid), förutsatt att Eckerö inte förlänger eller avbryter den redan förlängda anbudstiden i enlighet med villkoren för Anbudet.
Med undantag för förhöjningen av anbudsvederlaget och förlängningen av anbudstiden förblir Anbudets villkor i kraft oförändrade. Således framskjuts också datumen för bl.a. meddelande om det preliminära och slutliga resultatet av Anbudet, fullföljande av Anbudet, clearing av aktieköpen och betalning av anbudsvederlaget med den tid som motsvarar förlängningen av anbudstiden.
Anbudshandlingen finns att tillgå bl.a. på Internet på adresserna www.eckerolinjen.fi och www.alandsbanken.fi.
Detta pressmeddelande finns att tillgå på adressen www.eckerolinjen.fi.
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ