DELA

Eckerö förlänger anbudstiden

Rederiaktiebolaget Eckerö förlänger tiden för anbudet på Birka Line.
Det här pressmeddelandet skickades ut kl 17.00 på torsdagen.
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ PRESSMEDDELANDE 19.4.2007 kl. 17.00 1(3)
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ VILL SKAPA EN STARK ÅLÄNDSK REDERIGRUPP MED FORTSATT LAST- OCH KRYSSNINGSVERKSAMHET
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ FÖRLÄNGER ANBUDSPERIODEN TILL 11.5.2007
KOMPLETTERING AV ANBUDSHANDLINGEN FÖR KÖPEANBUDET PÅ BIRKA LINES AKTIER
Birka Line Abp:s (”Birka Line”) styrelse har igår informerat om att bolaget påbörjar en utredning beträffande ett indikativt bud på Birka Cargo Ab Ltd (”Birka Cargo”) samt en intresseindikation beträffande kryssningsfartyget Birka Paradise.
Rederiaktiebolaget Eckerö (”Eckerö”) har beslutat komplettera anbudshandlingen i samband med sitt offentliga köpeanbud på samtliga Birka Lines aktier (”Anbudet”) med kompletteringen av Birka Lines styrelses utlåtande som bolaget offentliggjorde i går 18.4.2007 samt med detta pressmeddelande.

EN FÖRSÄLJNING AV BIRKAS BÅDA AFFÄRSVERKSAMHETER SOM ALTERNATIV TILL ECKERÖS BUD ÄR OSÄKERT
Birka Line har som ett alternativ till det pågående offentliga köpeanbudet från Eckerö inlett en utredning om försäljning av Birka Lines båda affärsverksamheter. Ett slutligt beslut skall fattas av bolagsstämma. Birka Lines styrelse framhåller i sitt börsmeddelande att det indikativa budet och den mäklarkontakt man vill utreda gäller bolagets tillgångar och kommer inte direkt aktieägarna till godo. Styrelsen framhåller också att det inte finns någon säkerhet om att det indikativa budet eller kontakten skulle leda till ett slutresultat som skulle vara högre än t.ex. Eckerös köpeanbud på aktierna i Birka Line.

ECKERÖ STÖDER INTE EN UTFÖRSÄLJNING AV BIRKA CARGO TILL INIDIKERAT PRIS
Eckerö har meddelat Birka Lines styrelse att ifall Birka Lines ovan nämnda utredning leder till behandling på bolagsstämma kommer Eckerö inte att stöda en utförsäljning av Birka Cargo till det pris som indikerats i det indikativa budet. Det är svårt att se varför ett bolag som avser utnyttja tillgångar i sin verksamhet skulle sälja dem till ett pris som är i lägre kanten av vad vi antar att Birka Line själv har värderat dem till då man beslutat om att utnyttja fartygen i Cargo verksamheten. Det indikativa budet på Birka Cargo överstiger inte heller Eckerös värdering av flottan baserad på flera nyligen erhållna värderingsutlåtanden. Eckerö vill verka för att bevara Birka Lines lastverksamhet.

ECKERÖ VILL VIDAREUTVECKLA KRYSSNINGSVERKSAMHETEN
Börsmeddelandet ger vidare vid handen att kontakten gällande Birka Paradise utgör en sedvanlig mäklarkontakt. Genom att på basis av en mäklarkontakt offentliggöra en indikation på 180 miljoner euro kan skapa Birkas styrelse höga förväntningar. Eckerö väntar med intresse på resultatet av utredningen till denna del. Eckerö vill dock understryka att Eckerö inte som stor ägare i Birka Line har någon avsikt att verka för att avsluta kryssningsverksamheten. Eckerö vill verka för att bevara och vidareutveckla Birka Lines kryssningsverksamhet.

UTREDNINGSFÖRFARANDET KAN GE UPPHOV TILL ORO OCH FÖRUTSÄTTER MÖJLIGEN ANSKAFFNING AV KONKURRERANDE ALTERNATIV TILL ERHÅLLNA INDIKATIONER
Ett bolags försäljning av tillgångar förutsätter i regel att man utreder eventuellt högre prismöjligheter än nu givna indikationer för Birka Cargo och Birka Paradise och därmed konkurrerar potentiella köpare. Man bör också hålla i minnet att ett bolag för vars aktier ett offentligt köpeanbud givits enbart med iakttagande av speciella förfaranden får vidta åtgärder som riskerar att äventyra det pågående anbudet.
Ett seriöst och aktivt genomförande av en utredning medför kostnader, kan generera oro hos personalen och lämnar bolagets tillgångar öppna för eventuell marknadsspekulation. Ifall kontakterna gällande Birka Lines tillgångar har gjorts av konkurrenter, kan även den löpande verksamheten under utredningen försvåras.

ECKERÖ VILL SKAPA ETT STARKT ÅLÄNDSKT REDERI DÄR BIRKA LINE ÄVEN I FRAMTIDEN KAN VARA FRAMGÅNGSRIKT OCH VÄXANDE
Det är klart att Eckerös avsikt inte har varit och inte heller är att sälja ut och avsluta Birka Lines verksamheter. Eckerö vill med sitt köpeanbud skapa en stark åländsk rederigrupp med fortsatt och bibehållen last- och kryssningsverksamhet som är baserad på åländskt ägande.

ANBUDSPERIODEN FÖRLÄNGS TILL 11.5.2007
För att ge aktieägarna i Birka Line möjlighet att ta del av Birka Lines utredning och bedöma slutgiltigt om en försäljning av alla relevanta tillgångar i Birka Line eller Eckerös anbud eller något annat alternativ är det slutgitligt fördelaktigaste, har Eckerö i dag beslutat att anbudsperioden för Eckerös offentliga köpeanbud (”Anbudet”) på samtliga aktier i Birka Line, som var avsett att löpa ut i morgon, fredag 20.4.2007 kl. 16.00 (finsk tid), förlängs med stöd av Anbudets villkor till 11.5.2007 klockan 16.00 (finsk tid), förutsatt att Eckerö inte förlänger eller avbryter den redan förlängda anbudstiden i enlighet med villkoren för Anbudet. Med undantag för förlängningen av anbudstiden förblir Anbudets villkor i kraft oförändrade. Således framskjuts också datumen för bl.a. meddelande om det preliminära och slutliga resultatet av Anbudet, fullföljande av Anbudet, clearing av aktieköpen och betalning av anbudsvederlaget med den tid som motsvarar förlängningen av anbudstiden. Anbudshandlingen finns att tillgå bl.a. på Internet på adresserna www.eckerolinjen.fi och www.alandsbanken.fi.

UPPGIFTER OM ANBUDET
Anbudet innefattar ett erbjudande att köpa samtliga aktier i Birka Line till vederlaget 16,00 euro för varje A-aktie och 14,50 euro för varje B-aktie.
På basis av godkännanden av Anbudet som givits per 17.4.2007 har Eckerö uppnått 50,7% av aktierna och 43,4% av rösterna i Birka Line.
Birka Lines aktieägare som säljer sina aktier till Eckerö ges en möjlighet i nyemission i Eckerö att bli ägare i detta nya rederi. Eckerös styrelse har för avsikt att efter fullföljandet av Anbudet av Eckerös bolagsstämma begära befullmäktigande att besluta om en nyemission på ca 400 000 aktier i Eckerö motsvarande ca 16,7% av den totala mängden aktier och röster i Eckerö efter emissionen. De erbjudna aktierna avses riktas till de Birka Lines aktieägare som godkänt Anbudet och till Eckerös nuvarande aktieägare.
Detta pressmeddelande finns att tillgå på adressen www.eckerolinjen.fi.
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ
Styrelsen