DELA

Dyrare avfallshantering på Åland

Åländska hushåll betalar mera – ofta mycket mera – än hushåll i Åbotrakten för avfallshanteringen.
Det visar Konsumentverkets färska jämförelse. Men det visade sig omöjligt att jämföra priserna med de åländska eftersom avfallshanteringen på Åland är uppbyggd på ett annat sätt.
Konsumentverket har gjort undersökningen tillsammans med regionförvaltningsverken. Information samlades in från 305 kommuner.
På Konsumentverkets hemsida finns ett sammandrag på svenska med de viktigaste slutsatserna – att prisskillnaderna är betydande mellan kommunerna men att de är svåra att göra eftersom renhållningsföretagen har så olika grunder för sin prissättning. Avgiften består dels av transportavgift för hämtning av avfallet, dels av en avfallshanteringsavgift.


Varannan vecka
En prisjämförelse gäller ett blandavfallskärl på 240 liter med tömning varannan vecka för ett fastländskt egnahemshushåll. Priset varierar mellan 3,78 och 11,95 euro per gång – i medeltal 6,48 euro.
Den avfallsfraktion som ligger närmast till att jämföra på Åland är brännbart restavfall. I riket är det tillåtet att deponera bioavfall men på Åland måste det enligt lag sorteras bort, därav skillnaden.
På fasta Åland hämtas det brännbara restavfallet från hushållen av två entreprenörer – Ålands renhållning, helägt av Transmar, och Kuhlmans åkeri.
För tömning varannan vecka tar Kuhlmans 11,30 euro per gång, Ålands renhållning 15,23 euro – ett genomsnitt på 13,26 euro. Men inte heller de åländska bolagen kan jämföras rakt av sinsemellan eftersom Kuhlmans inte tar hand om bioavfall, vilket Ålands renhållning gör. Dessutom äger Ålands renhållning till 95 procent de avfallskärl som placeras hos kunderna, något som också höjer priset.


Grundavgiften
En annan avgift som är någorlunda jämförbar är den det som på Åland kallas grundavgift (Mise) som på fastlandet kallas ekoavgift.
Mises grundavgift är i detta nu 130 euro per år om hushållet har hämtning av brännbart restavfall, 95 euro om hushållet har hämtning av åtta fraktioner och upp till 265 euro om hushållet för allt avfall till en central eller station. På fastlandet är avgiften i genomsnitt 30,20 euro per år och används för underhållet av avfallsinsamlingsplatserna och den kommunala avfallsrådgivningen.
Så här ser det ut i de åländska kommuner som inte är med i Mise: Eckerö tar 9 euro per säck, Kökar har sopmärken för 7,95 euro per säck, i Brändö är den fasta avgiften 155-220 euro per år beroende på om hushållet har egen kompost eller inte, i Lemland är avgiften 193-241 euro per år med eller utan kompost, i Vårdö 200-300 euro per år med eller utan kompost, i Geta 10 euro per säck plus 79 euro per år till kommunen och i Sund 195-295 euro per år med eller utan kompost.


Kan inte jämföras
Henry Öberg berättar att han började samla in uppgifterna för jämförelsen i början av april med Konsumentverkets blankett som underlag.
– Jag kontaktade Ålands renhållning, Mise, praktiskt taget alla kommuner inklusive skärgårdskommunerna och frågade hur de har ordnat sin avfallshantering, beskriver han.
Men när han sedan skulle börja sammanställa uppgifterna så gick det inte. Skillnaderna är alltför stora i hur systemen är uppbyggda på Åland jämfört med i resten av Finland. Också lagstiftningen är olika.
– Dessutom visade det sig att det kan finnas möjlighet till olika rabatter efter förhandling.

ANNIKA ORRE